Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Reading – Lesson 3 Unit 3 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Reading – Lesson 3 Unit 3 Friends trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Read the article and circle the best headline.

(Đọc bài viết và khoanh chọn tiêu đề thích hợp nhất.)

1. Good Sister, Bad Sister

2. Two Mean Sisters

3. How I Met the King

Tâm Trần, June 21

One of my favorite stories is from Vietnam. It’s about two sisters, Tấm and Cám. The two sisters are very different. Tấm works hard every day helping to cook and clean the house. She always thinks about other people and tries to help her family. Cám is very different to Tấm. She never does any chores and she doesn’t share anything. Cám does lots of bad things to Tấm. It’s not a nice story, but in the end, Tấm’s life is very good. I like this story because after such a hard life she is happy.

Tạm dịch:

1. Chị em tốt, chị em xấu

Advertisements (Quảng cáo)

2. Hai chị em keo kiệt

3. Tôi đã gặp nhà vua như thế đấy

Tâm Trần, ngày 21 tháng 6

Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi là của Việt Nam. Câu chuyện về hai chị em Tấm và Cám. Hai chị em rất khác nhau. Tấm làm việc chăm chỉ mỗi ngày giúp nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy luôn nghĩ về người khác và cố gắng giúp đỡ gia đình. Cám rất khác với Tấm. Cô ấy không bao giờ làm bất kỳ việc nhà và cô ấy không chia sẻ bất cứ thứ gì. Cám làm nhiều việc xấu với Tấm. Đó không phải là một câu chuyện tốt đẹp, nhưng cuối cùng, cuộc sống của Tấm rất tốt. Tôi thích câu chuyện này vì sau một cuộc sống khó khăn như vậy cô ấy có được hạnh phúc.

Advertisements (Quảng cáo)

1. Good Sister, Bad Sister

b. Read and find things that show Tám and Cam’s personalities. Write an example next to each adjective.

(Đọc và tìm ra những chi tiết cho thấy tính cách của Tấm và Cám. Viết ví dụ  bên cạnh mỗi tính từ.)

Tấm

1. helpful:  helping to cook and clean the house

2. kind:________________________________

Cám

3. lazy:________________________________

4. selfish:_______________________________

Tấm

1. helpful:  helping to cook and clean the house

(hay giúp đỡ: giúp nấu ăn và quét dọn nhà cửa)

2. kind: always thinking about other people and trying to help the family

(tốt bụng: luôn nghĩ cho người khác và cố gắng giúp đỡ gia đình)

Cám

3. lazy: never doing any chores

(lười biếng: không bao giờ làm việc nhà)

4. selfish: not sharing anything

(ích kỷ: không chia sẻ bất cứ thứ gì)

Advertisements (Quảng cáo)