Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 3 Review – Pronunciation trang 91 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Pronunciation – Review Unit 3. Friends trang 91 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Pronunciation

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. blond

2. A. light

3. A. terrible

B. vegetable

B. stripe

B. cable

C. black

C. slim

C. syllable

D. blanket

D. fine

D. block

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the

following questions.

(Khoanh chọn từ khác với ba từ còn lại về vị trí trong âm chính trong mỗi câu hỏi sau.)

4. A. decide

5. A. barbecue

6. A. sneakers

B. always

B. vacation

B. glasses

C. lazy

C. balcony

C. describe

D. fishing

D. average

D. selfish

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 1 – 3: Phát âm /bl/, /aɪ/, /ɪ/

Câu 4 – 6: Xác định trọng âm từ có 2, 3 âm tiết

1. B

2. C

3. D

4. A

5. B

6. C

 1. B

Advertisements (Quảng cáo)

Phần được gạch dưới ở phương án B được phát âm /bəl/, các phương án còn lại được phát âm /bl/.

2. C

Phần được gạch dưới ở phương án C được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /aɪ/.

3. D

Phần được gạch dưới ở phương án D được phát âm /bəl/, các phương án còn lại được phát âm /bl/.

4. A

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

5. B

Phương án B có trọng âm âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

6. C

Phương án C có trọng âm âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Advertisements (Quảng cáo)