Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Speaking – Lesson 3 Unit 3 trang 29 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Speaking – Lesson 3 Unit 3 Friends trang 29 SGK Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Describing Characters

(Mô tả các nhân vật)

You’re in a book club meeting. Work in pairs. Take turns talking about the characters from the Harry Potter books.

(Em đang tham gia họp mặt câu lạc bộ sách. Luân phiên nói về các nhân vật trong các quyển sách Harry Potter.)

Tom: I like Harry Potter.

Lisa: What’s he like?

Tom: He’s very friendly.

Lisa: What does he look like?

Tom: He’s tall and has glasses.

Lisa: What does he do?

Tom: He helps his friends.

Advertisements (Quảng cáo)

Hermione

Ron

Hagrid

helpful

funny

kind

short/ long hair

short/red hair

big/long hair

reads a lot

plays a lot

helps Harry

Tạm dịch:

Tom: Mình thích Harry Potter.

Lisa: Anh ấy là người thế nào?

Tom: Anh ấy rất thân thiện.

Lisa: Anh ấy trông thế nào?

Tom: Anh ấy cao và đeo kính.

Advertisements (Quảng cáo)

Lisa: Anh ấy làm gì?

Tom: Anh ấy giúp đỡ các bạn của mình.

Hermione

Ron

Hagrid

hay giúp đỡ

hài hước

tốt bụng

thấp / tóc dài

thấp/ tóc đỏ

to lớn / tóc dài

đọc nhiều sách

chơi nhiều

giúp đỡ Harry

A: I like Hermione.

(Mình thích Hermione.)

B: What’s she like?

(Cô ấy là người thế nào?)

A: She’s very helpful.

(Cô ấy rất hay giúp đỡ người khác.)

B: What does she look like?

(Cô ấy trông thế nào?)

A: She’s short and has long hair.

(Cô ấy thấp và có mái tóc dài.)

B: What does she do?

(Cô ấy làm gì?)

A: She reads a lot.

(Cô ấy đọc nhiều sách.)

Advertisements (Quảng cáo)