Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Grammar – Review Unit 3 trang 91 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Grammar – Review Unit 3 Friends trang 91 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Grammar

Circle the correct words.

(Khoanh chọn từ đúng.)

1. What does / is she wearing?

(Cô ấy đang mặc cái gì?)

2. Hey, Frank, what are you do/doing on Saturday afternoon?

3. What’s Hermione like/do?

4. Is/Are she wearing glasses?

5. I’m not/don’t having a party this Saturday. It’s next week.

Advertisements (Quảng cáo)

6. What does/is Spiderman do?

7. Is she having/have a barbeque tonight?

– Thì hiện tại tiếp diễn: S + am/ is/ are V-ing

– What is + S + like?: Người nào có tính tình thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)

– Thì hiện tại đơn dạng câu hỏi: S + do/does + V(nguyên thể)?

2. doing

3. like

4. is

5. not

6. does

7. having

2. Hey, Frank, what are you doing on Saturday afternoon?

(Này, Frank, bạn định làm gì vào chiều thứ Bảy?)

3. What’s Hermione like?

(Hermione là người như thế nào?)

4. Is she wearing glasses?

(Cô ấy có đeo kính không?)

5. I’m not having a party this Saturday. It’s next week.

(Tôi không có một bữa tiệc vào thứ Bảy này. Nó vào tuần sau.)

6. What does Spiderman do?

(Người nhện làm gì?)

7. Is she having a barbeque tonight?

(Cô ấy có tiệc nướng tối nay không?)

Advertisements (Quảng cáo)