Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Listening – Review Unit 3 Friends trang 90 Tiếng Anh lớp 6

Hướng dẫn làm bài Listening – Review Unit 3 Friends trang 90 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Listening

You will hear Jenny and Tom talking about their brothers and sisters. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice.

(Em sẽ nghe Jenny và Tom nói về anh em trai và chị em gái của họ. Với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C). Em sẽ nghe bài hội thoại hai lần.)

Example:

0. Tom’s brother is

A. tall.

B. shy.

C. short.

2. Tom’s brother is

A. kind

B. lazy

C. friendly.

4. Jenny’s sister has

A. short hair.

B. brown hair.

C. long hair.

1. Tom’s brother is wearing

A. a blue T-shirt

B. glasses.

C. a green T-shirt

3. Jenny’s sister is

A. tall.

B. slim.

C. short.

5. Jenny’s sister is

A. kind and helpful.

B. kind and friendly.

C. friendly and helpful.

Bài nghe:

Jenny: Do you have any brothers or sisters, Tom?

Tom: Yes, I have one brother.

Jenny: Wow, what does your brother look like?

Tom: Oh, he’s tall and has dark hair. Look, here’s his photo

Jenny: Is he the boy wearing the blue T-shirt?

Tom: No, he’s the one wearing glasses.

Jenny: Oh, OK. What’s he like?

Tom: Well, he’s very funny and he’s really friendly. What about you? Do you have any brothers?

Jenny: No, but I have one sister. She’s eighteen years old.

Advertisements (Quảng cáo)

Tom: Oh, what does your sister look like?

Jenny: She’s slim

Tom: Does she have short hair like you?

Jenny: No, she has really long hair.

Tom: What’s she like?

Jenny: She’s kind and helpful.

Tạm dịch:

Jenny: Bạn có anh chị em nào không, Tom?

Tom: Vâng, mình có một anh trai.

Jenny: Chà, anh trai của bạn trông như thế nào?

Advertisements (Quảng cáo)

Tom: Ồ, anh ấy cao và có mái tóc đen. Nhìn kìa, đây là ảnh của anh ấy

Jenny: Anh ấy có phải là người mặc áo phông xanh không?

Tom: Không, anh ấy là người đeo kính.

Jenny: Ồ, được rồi. Anh ấy tính tình thế nào?

Tom: Chà, anh ấy rất vui tính và anh ấy thực sự thân thiện. Còn bạn thì sao? Bạn có anh em nào không?

Jenny: Không, nhưng mình có một chị gái. Chị ấy mười tám tuổi.

Tom: Ồ, chị gái của bạn trông như thế nào?

Jenny: Chị ấy mảnh mai.

Tom: Chị ấy có mái tóc ngắn giống bạn không?

Jenny: Không, chị ấy có mái tóc rất dài.

Tom: Cô ấy tính tình thế nào?

Jenny: Cô ấy tốt bụng và thích giúp đỡ người khác.

1. B

2. C

3. B

4. C

5. A

0. Tom’s brother is tall. => A

(Anh trai của Tom cao.)

1. Tom’s brother is wearing glasses. =>B

(Anh trai của Tom đang đeo kính.)

2. Tom’s brother is friendly. => C

(Anh trai của Tom thân thiện.)

3. Jenny’s sister is slim. => B

(Chị gái của Jenny mảnh mai.)

4. Jenny’s sister has long hair. => C

(Chị gái của Jenny có tóc dài.)

5. Jenny’s sister is kind and helpful. => A

(Chị của Jenny tử tế và hay giúp đỡ.)

Advertisements (Quảng cáo)