Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Reading – Lesson 3 Unit 2 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Reading – Lesson 3 Unit 2. School trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách iLearn Smart World 6

Read the book review and circle “True” or “False.”

(Đọc nhận xét về sách và chọn “Đúng” hoặc “Sai’.)

My Favorite Novel

Thành Nguyễn, November 18

My favorite book is Yellow Flowers on the Green Grass (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). It’s an interesting novel. The author of the book is Nguyễn Nhật Ánh. The book is about Thiều and the people around him. I like the book because it shows us many beautiful things in Thiều’s village. It is a peaceful village with green grass, trees, wind, and yellow flowers. Some parts of the story are very sad. I cried a lot when I thought Thiều’s brother, Tường, cannot walk again. I really like this book. I think you should read it.

1. Yellow Flowers on the Green Grass is by Nguyễn Nhật Ánh.

2. The writer thinks the book is boring.

3. The story is about three girls as they grow up.

4. In the story, Tưòng lives in a big city.

5. Some parts of the story are sad.

6. The writer likes this story.

True / False

True / False

True / False

True / False

True / False

True / False

Tạm dịch bài đọc:

Advertisements (Quảng cáo)

Tiểu thuyết yêu thích của tôi

Thành Nguyễn, ngày 18/11

Cuốn sách yêu thích của tôi là Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh (Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh). Đó là một cuốn tiểu thuyết thú vị. Tác giả của cuốn sách là Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách viết về Thiều và những người xung quanh anh. Tôi thích cuốn sách vì nó cho chúng ta thấy nhiều điều đẹp đẽ ở làng Thiều. Đó là một ngôi làng yên bình với cỏ xanh, cây cối, gió và hoa vàng. Một số đoạn của câu chuyện rất buồn. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ rằng anh trai của Thiệu là Tường không thể đi lại được nữa. Tôi thực sự thích quyển sách này. Tôi nghĩ bạn nên đọc nó.

1. True

2. False

3. False

4. False

5. True

6. True

 1. True

Advertisements (Quảng cáo)

(Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh được viết bởi Nguyễn Nhật Ánh. => Đúng)

2. False

(Người viết cho rằng cuốn sách thật nhàm chán. => Sai)

3. False

(Câu chuyện kể về ba cô gái khi trưởng thành. => Sai)

4. False

(Trong truyện, Tưòng sống ở một thành phố lớn. => Sai)

5. True

(Một số đoạn của câu chuyện buồn.=> Đúng)

6. True

(Người viết thích câu chuyện này.  => Đúng)

Advertisements (Quảng cáo)