Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Lesson 3 Unit 2: Speaking Book lover – Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải Speaking Book lover Lesson 3 Unit 2. School trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

BOOK LOVER

(Người yêu sách)

a. With your partner, role-play the conversation in the box, then swap roles and do the same with the other books.

(Thực hành với một người bạn, đóng vai bài hội thoại trong khung, sau đó đổi vai và thực hành tương tự với những quyển sách khác.)

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Type: Fantasy

Author: J.K. Rowling

interesting

Treasure Island

Type: Adventure

Author: Robert Louis Stevenson

exciting

A: What’s your favorite book?

B: I like The Case of the left-Handed Lady.

A: What kind of book is it?

B: It’s a mystery novel.

A: Who’s the author?

B: It’s by Nancy Springer.

A: Why do you like it?

B: I think it’s funny.

Tạm dịch bài hội thoại:

A: Cuốn sách yêu thích của bạn là gì?

B: Mình thích Vụ án của người phụ nữ thuận tay trái.

A: Nó thuộc loại sách gì?

B: Đó là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn.

A: Ai là tác giả?

Advertisements (Quảng cáo)

B: Nancy Springer.

A: Tại sao bạn thích nó?

B: Mình nghĩ nó hài hước.

A: What’s your favorite book?

(Cuốn sách yêu thích của bạn là gì)

B: I like Treasure Island.

(Mình thích Đảo Kho Báu.)

A: What kind of book is it?

(Nó thuộc loại sách gì?)

B: It’s an adventure book.

Advertisements (Quảng cáo)

(Đó là một cuốn sách phiêu lưu.)

A: Who’s the author?

(Ai là tác giả?)

B: It’s by Robert Louis Stevenson.

(Nó được viết bởi Robert Louis Stevenson.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: I think it’s exciting.

(Tôi nghĩ nó rất thú vị.)

b. Now, try with books that you know.

(Giờ thì, thử với những quyển sách mà em biết.)


A: What’s your favorite book?

(Cuốn sách yêu thích của bạn là gì)

B: I like The Secret of Platform 13.

(Mình thích Bí mật của phòng giam số 13.)

A: What kind of book is it?

(Nó thuộc loại sách gì?)

B: It’s an adventure book.

(Đó là một cuốn sách phiêu lưu.)

A: Who’s the author?

(Ai là tác giả?)

B: It’s by Eva Ibbotson.

(Nó được viết bởi Eva Ibbotson.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: I think it’s thrilling.

(Tôi nghĩ nó rất li kỳ.)

Advertisements (Quảng cáo)