Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Grammar Lesson 2 Unit 2 School – iLearn Smart World 6

Giải bài Grammar – Lesson 2 Unit 2 School trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Boy: There’s a book club. Do you like reading books?

(Có câu lạc bộ sách đấy. Bạn có thích đọc sách không?)

Girl: Yes, I do.

(Mình có.)

b. Rewrite the verbs using –ing.

(Viết các động từ sử dụng –ing.)

1. sing

2. draw

3. cut

4. read

5. dance

6. get

7. act

singing

__________

__________

__________

__________

__________

__________

1. sing

2. draw

3. cut

4. read

5. dance

6. get

7. act

singing

drawing

cutting

reading

dancing

getting

acting

hát

vẽ

cắt

đọc

khiêu vũ

nhận/ trở nên

diễn xuất

c. Fill in the blanks.

(Điền vào chỗ trống.)

Mia: There’s an art club. Do you like (1) painting? (paint)

Penny: No. I don’t.

Mia: Do you like (2)__________? (do/ outdoor activities)

Penny: Yes, I do. I like sports.

Mia: Do you like (3)___________? (play/ tennis)

Advertisements (Quảng cáo)

Penny: No, not really.

Mia: Do you like (4)___________? (swim)

Penny: Yes, I do.

Mia: Great. We can sign up for the swimming club.

1. painting

2. doing outdoor activities

3. playing tennis

4. swimming

Mia: There’s an art club. Do you like painting?

(Có một câu lạc bộ mỹ thuật. Bạn có thích vẽ tranh không?)

Penny: No. I don’t.

(Mình không.)

Mia: Do you like doing outdoor activities?

Advertisements (Quảng cáo)

(Bạn có thích hoạt động ngoài trời không?)

Penny: Yes, I do. I like sports.

(Mình có. Mình thích thể thao.)

Mia: Do you like playing tennis?

(Bạn có thích chơi quần vợt không?)

Penny: No, not really.

(Không hẳn.)

Mia: Do you like swimming?

(Bạn có thích bơi lội không?)

Penny: Yes, I do.

(Mình có.)

Mia: Great. We can sign up for the swimming club.

(Tuyệt. Chúng ta có thể đăng ký câu lạc bộ bơi lội.)

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành đoạn hội thoại với bạn của em.)


Mia: There’s an art club. Do you like painting?

Penny: No. I don’t.

Mia: Do you like doing outdoor activities?

Penny: Yes, I do. I like sports.

Mia: Do you like playing tennis?

Penny: No, not really.

Mia: Do you like swimming?

Penny: Yes, I do.

Mia: Great. We can sign up for the swimming club.

Advertisements (Quảng cáo)