Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 iLearn Smart World – Reading Unit 2 Lesson 2

Hướng dẫn giải Reading – Lesson 2 Unit 2 School trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Read the school newsletter and answer the questions.

(Đọc bản tin của trường và trả lời các câu hỏi.)

October 2020

Volume 7, Issue 1

Danliver High School

Danliver High School Library Newsletter

danliverhighschoollibrary.blogspot.com

Home of

the Wolves

School Clubs

We have lots of fun clubs at our school. If you like outdoor activities, the Soccer Club meets at 4 p.m. every Tuesday, with the Tennis Club at the same time on Thursdays. For indoor activities, the Board Games Club starts next week. It is popular so please sign up on the noticeboard. The Book Club welcomes anyone who likes reading. You don’t need to sign up but please bring your own copy of The Secret Garden with you to the Library at 4 p.m. on Wednesday. Our Arts and Crafts Club is for people who like making things. The cost is $20 per term for materials.

1. Which club is on Tuesdays?

2. Which club wants you to sign up on the noticeboard?

3. Which club wants you to take something with you?

4. Which club needs money?

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch bản tin:

Tháng 10, 2020

Quyển 7, vấn đề 1

 

Trường trung học Danliver

Bản tin từ Thư viện trường trung học Danliver

danliverhighschoollibrary.blogspot.com

Ngôi nhà của những chú sói

 

Các câu lạc bộ của trường

Trường chúng ta có rất nhiều câu lạc bộ vui nhộn. Nếu bạn thích các hoạt động ngoài trời, Câu lạc bộ bóng đá họp lúc 4 giờ chiều. vào thứ Ba hàng tuần, với Câu lạc bộ Quần vợt vào cùng thời điểm vào các ngày thứ Năm. Đối với các hoạt động trong nhà, Câu lạc bộ Trò chơi trên bàn bắt đầu vào tuần tới. Nó phổ biến vì vậy hãy đăng ký trên bảng thông báo. Câu lạc bộ Sách chào đón những ai thích đọc sách. Bạn không cần đăng ký nhưng vui lòng mang theo bản sao The Secret Garden của riêng bạn đến Thư viện lúc 4 giờ chiều. vào thứ Tư. Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ của chúng ta dành cho những người thích chế tạo đồ vật. Chi phí là $ 20 học kỳ để mua nguyên liệu.

1. Câu lạc bộ nào diễn ra vào thứ Ba?

2. Câu lạc bộ nào muốn bạn đăng ký trên bảng thông báo?

3. Câu lạc bộ nào muốn bạn mang theo thứ gì đó bên mình?

Advertisements (Quảng cáo)

4. Câu lạc bộ nào cần tiền?

1. The Soccer Club (is on Tuesdays).

(Câu lạc bộ bóng đá (vào thứ Ba).)

2. The Board Games Club (wants us to sign up on the noticeboard).

(Câu lạc bộ các trò chơi trên bàn (muốn chúng ta đăng ký trên bảng thông báo).)

3. The Book Club (wants us to take something with us).

(Câu lạc bộ Sách (muốn chúng ta mang theo thứ gì đó).)

4. The Arts and Crafts Club (needs money).

(Câu lạc bộ Thủ công mỹ nghệ (cần tiền).)

Advertisements (Quảng cáo)