Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6: Speaking What Do They Look Like? – Lesson 1 Unit 3 Friends

Trả lời câu hỏi Speaking – Lesson 1 Unit 3 Friends trang 24 SGK Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

What Do They Look Like?

(Họ trông như thế nào?)

End the conversation in a friendly way.

(Kết thúc bài hội thoại một cách thân thiện.)

a. You’re looking for your friends at a party. Work in pairs. Student A turn to page 120 File 1. Studemt B, turn to page 123 File 8.)

(Em đang tìm bạn của mình trong một bữa tiệc. Làm việc theo cặp. Học sinh A chuyển đến trang 120 File 1. Học sinh B chuyển đến trang 123 File 8.)

File 1: What Do They Look Like?

a. Student A, you’re looking for your friends. Talk to Student B and answer their questions to find them. Write where they are under their picture.

(Học sinh A, em đang đi tìm các bạn của mình. Nói với học sinh B và trả lời các câu hỏi để tìm họ. Viết nơi họ đang ở dưới mỗi bức hình.)

– I’m looking for my friend Toby.

(Mình đang tìm Toby.)

– What does he look like?

(Anh ấy trông thế nào?)

Advertisements (Quảng cáo)

b. Now, help Student B find their friends. Ask about these things: hair, height, clothes, and glasses. After that, tell them whether their friends are in the kitchen or garden.

(Bây giờ, giúp học sinh B tìm bạn của họ. Hỏi về những điều này: tóc, chiều cao, quấn ào, và mắt kinh. Sau đó, nói cho họ biết bạn của họ ở trong bếp hay trong vườn.)

File 8: What Do They Look Like?

a. Help Student A find their friends. Ask about these things: hair, height, clothes, and glasses. After that, tell them whether their friends are in the dining room or living room.

(Giúp học sinh A tìm bạn của họ. Hỏi những câu hỏi về các thứ như: tóc, chiều cao, và mắt kính. Sau đó, nói cho họ biết bạn của hok ở phòng ăn hay phòng khách.)

b. Now, Student B, you’re looking for your friends. Talk to Student A and answer their questions to find them. Write where they are under their picture.

(Bây giờ, học sinh B, em đang tím những người bạn. Nói với học sinh A và trả lời câu hỏi của họ để tìm ra họ. Viết nơi mà họ đang ở dưới mỗi bức hình.)

Advertisements (Quảng cáo)

– I’m looking for my friend Helen.

(Mình đang tìm Helen.)

– What does she look like?

(Cô ấy trông như thế nào?)

– Toby and Matt: in the dining room

(Toby và Matt: ở phòng ăn)

– Jill and Emma: in the living room

(Jill và Emma: ở phòng khách)

– Helen, Lilly and Mark: in the kitchen

(Helen, Lilly và Mark: ở nhà bếp)

– James: in the garden

(James: ở trong vườn)

b. Take turns describing friends in your class for your partner to guess.

(Luân phiên mô tả các bạn trong lớp của em cho bạn em đoán.)


A: This is a boy. He is fat and short. He has short black hair. He is wearing white shirt and black shorts. He isn’t wearing glasses.

(Đây là một bạn nam. Bạn ấy mập và lùn. Bạn ấy mái tóc đen ngắn. Bạn ấy mặc áo sơ mi trắng và quần đùi đen. Anh ấy không đeo kính.)

B: Is it Khoa?

(Là Khoa hả?)

A: Yes, it is.

(Đúng rồi.)

Advertisements (Quảng cáo)