Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Tiếng Anh 6 iLearn Smart World: Practice – Lesson 1 Unit 3 Friends

Hướng dẫn giải bài Practice – Lesson 1 Unit 3 Friends trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Student A: I’m looking for my friend.

Student B, ask these questions:

Is your friend a boy or a girl?

What does he / she look like?

What is he / she wearing?

Is he / she wearing glasses?

Is it (Jack)?

Tạm dịch:

Học sinh A: Tôi đang tìm bạn của tôi.

Advertisements (Quảng cáo)

Học sinh B, hãy hỏi những câu hỏi sau:

Bạn của bạn là con trai hay con gái?

Anh ấy / cô ấy trông như thế nào?

Anh ấy / cô ấy đang mặc gì?

Anh ấy / cô ấy có đeo kính không?

Có phải (Jack) không?

A: I’m looking for my friend.

Advertisements (Quảng cáo)

(Mình đang tìm bạn của mình.)

B: Is your friend a boy or girl?

(Bạn của bạn là nam hay nữ?)

A: My friend is a girl.

(Bạn của mình là nữ.)

B: What does she look like?

(Cô ấy trông như thế nào?)

A: She is lovely. She is slim and short. She has short black hair.

(Bạn ấy đáng yêu. Bạn ấy mảnh mai và thấp bé. Bạn ấy có mái tóc đen ngắn.)

B: What is she wearing?

(Bạn ấy đang mặc gì?)

A: She is wearing a blue school bag. She is taking some books in her arms.

(Bạn ấy đang đeo một chiếc cặp màu xanh lam. Bạn ấy đang cầm một số quyển sách trên tay.)

B: Is she wearing glasses?

(Bạn ấy có đeo kính không?)

A: No, she isn’t.

(Không.)

B: Is it Lily?

(Có phải là Lily không?)

A: That’s it!

(Đúng rồi!)

Advertisements (Quảng cáo)