Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation – Lesson 1 Unit 3 Friends – Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài Pronunciation – Lesson 1 Unit 3 Friends trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Focus on the /bl/ sound.

(Tập trung vào âm /bl/.)

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.)


black                     blond                      blue

Advertisements (Quảng cáo)

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Advertisements (Quảng cáo)

black                     blond                      blue

d. Read the words with the correct sound to the partner.

(Cùng bạn em đọc các từ có âm đúng.)

black” ”

blond” ”

blue” ”

Advertisements (Quảng cáo)