Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Giải Practice Lesson 1 Unit 2 School – Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Practice – Lesson 1 Unit 2 School trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Circle  or  . Ask and answer. Swap roles and repeat.

(Khoanh chọn  hoặc . Hỏi và trả lời. Đổi vai và lặp lại.)

– What subjects do you like?

(Bạn thích môn học nào?)

– I like art, physics, and math.

(Mình thích mỹ thuật, vật lý và toán.)

 = like: thích

 = don’t like: không thích

Advertisements (Quảng cáo)

A: What subjects do you like?

(Bạn thích môn học nào?)

B: I like literature, biology, and history.

(Mình thích ngữ văn, sinh học và lịch sử.)

A: What subjects don’t you like?

(Bạn không thích môn học nào?)

Advertisements (Quảng cáo)

B: I don’t like geography, P.E , or maths.

(Mình không thích địa lý, thể dục hay toán.)

b. Practice with your own idea.

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)


A: What is your favorite subject?

(Môn học yêu thích của bạn là gì?)

B: Mine is English. What’s yours?

(Môn học yêu thích của mình là tiếng Anh? Của bạn là gì?)

A: I like I. T. And what subject don’t you like?

(Mình thích công nghệ thông tin. Và bạn không thích môn học nào?)

B: I don’t like maths. What do you think?

(Mình không thích toán. Bạn nghĩ sao?)

A: Oh, me either.

(Ồ, mình cũng không thích toán.)

Advertisements (Quảng cáo)