Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Pronunciation – Lesson 1 Unit 2 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn giải bài Pronunciation – Lesson 1 Unit 2 School trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 – iLearn Smart World

a. Intonation for list goes up, up, then down.

(Ngữ điệu khi liệt kê một chuỗi đi lên, lên và sau đó đi xuống.)

(Tôi thích lịch sử, toán và địa lý.)

b. Listen to the sentences and focus on how the intonation goes up and down.

(Nghe các câu và tập trung vào ngữ điệu đi lên và xuống.)


I like history, math, and geography.

(Tôi thích lịch sử, toán và địa lý.)

Advertisements (Quảng cáo)

I like biology, physics, and literature.

(Tôi thích sinh học, vật lý và văn học.)

c. Listen and cross out the one with wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


Advertisements (Quảng cáo)

I like math, science, and history.

(Tôi thích toán, khoa học, và lịch sử.)

I like art, music, and physics.

(Tôi thích mỹ thuật, âm nhạc, và vật lý.)

I like art, music, and physics.

=> Ngữ điệu đi lên.

d. Read the sentences with the correct intonation to a partner.

(Đọc câu có ngữ điệu đúng với bạn em.)

I like math, science, and history.

(Tôi thích toán, khoa học, và lịch sử.)

Advertisements (Quảng cáo)