Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Speaking – Lesson 1 Unit 2 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Giải bài tập Unit 2. School – Lesson 1 Speaking trang 16 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

What’s Cool in Your School?

(Điều gì ở trường em là tuyệt vời nhất?)

When you finish speaking, pass your turn.

(Khi nói xong hãy chuyển lượt.)

a. You’re doing a survey about school subjects. Fill in the survey for yourself. Ask three friends about school subjects and draw faces in the table.

(Em đang làm cuộc khảo sát về các môn học ở trường. Tự em điền vào bài khảo sát. Hỏi ba người bạn về các môn học và vẽ các khuôn mặt vào bảng.)

Advertisements (Quảng cáo)

 = I like it: Tôi thích

 = It’s OK: Cũng tạm

 = I don’t like it: Tôi không thích

Advertisements (Quảng cáo)

b. Which three subjects are the most popular in your group?

(Ba môn học nào được yêu thích nhất trong nhóm của em?)

In our group, our three favorite subjects are… .

In our group, our three favorite subjects are math, I.T. , and biology.

(Trong nhóm tôi, ba môn học được yêu thích là toán, công nghệ thông tin, và sinh học.)


Advertisements (Quảng cáo)