Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 2 lớp 4 Tuyển chọn đề thi học kì 2 Toán 4 có đáp án...

Tuyển chọn đề thi học kì 2 Toán 4 có đáp án hay nhất 2017

CHIA SẺ

Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là?

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

MÔN: TOÁN- Lớp 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)    

Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Giá trị chữ số 6 trong số 456701 là:

A. 60      
B.600        
C.6000        
D.60000

b) Dãy phân số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

c) Phân số bằng phân số 5/6 là:

d) 15dm24cm2 = ………cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 154          
B.1540            
C.1504            
D.15040

e) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để phút 1/4 = ……. giây là:

A. 20         B.  15           C.  15 giây           D.   10

g) Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 16 cm và 12 cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 56              
B.192             C.  86                   D.   96

Bài 2. Tính :

Bài 3. Tìm y:

a)  124 x y = 4829 – 365  b)  2652 : y = 26

Bài 4. Một lớp có 35 học sinh, trong đó số học sinh trai bằng 3/4 số học sinh gái. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Bài 5: Một thửa ruộng  hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 30 m và chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Trung bình cứ 1m2 thu hoạch được 3/5 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Bài 6: Hiện nay tuổi cháu kém tổng số tuổi của ông và bố là 86 tuổi, tuổi ông hơn tuổi bố 28 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay, biết tổng số tuổi của ông, bố và cháu là 98 tuổi.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1 :  3 điểm (0,5 đ/câu)

Câu a b c D e G
Ý đúng C D C C B D


Bài 2 :
2 điểm ( tính đúng kết quả mỗi phép tính được: 0,5 điểm)

- Quảng cáo -

a. 7/4     b. 5/6       c. 9/4        d. 1/2

Bài 3 : 1 điểm ( Thực hiện và đúng các bước  tìm y mỗi bài: 0,5 điểm)

a. y = 36    b.  y   = 102

Bài 4 : 1 điểm :                               Giải

– Vẽ được, đúng sơ đồ :                     0, 1 điểm

Tổng số phần  bằng nhau là:          3 + 4  =7 (phần)                   0,25 điểm

Số học sinh trai của lớp là:         35 :  7 x 3 = 15  (bạn )              0,25điểm

Số học sinh gái của lớp là:          35 – 15  =20 ( bạn)                   0,25điểm

Đáp số :  15 bạn trai; 20 bạn gái        0,15 điểm

Bài 5: (2 điểm)

Vẽ đúng sơ đồ:         0, 25đ

Hiệu số phần bằng nhau là:    5 – 2 = 3 (phần)                          0,25điểm

Chiều rộng thửa ruộng là:      30 : 3 x 2 = 20m                    0,25 điểm

Chiều dài thửa ruộng là:     20 + 30 = 50 m                          0,25điểm

Diện tích thửa ruộng là:   50 x  20 = 1000m2  0,25điểm 

Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

1000 x  = 600kg = 6 tạ                 0,5điểm

Đáp số: 6 tạ                  0,25điểm

Bài 6. (1 điểm)

Tuổi cháu hiện nay là : (98 – 86) : 2 = 6 (tuổi)          0,2 đ

Tổng số tuổi của ông và bố hiện nay là : 98 – 6 = 92 (tuổi)      0,2 đ

Tuổi của ông hiện nay là : (92 – 28) : 2 = 60 (tuổi)           0,2 đ

Tuổi bố hiện nay là : 60 – 28 = 32 (tuổi)              0,2 đ

Đáp số : Ông : 60 tuổi; Bố : 32 tuổi ; Cháu : 6 tuổi         0,2 đ