Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề kì 1 Toán lớp 4 có đáp án – Tiểu học Phổ An – Quảng Ngãi 2016

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHỔ AN – QUẢNG NGÃI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2O16

MÔN: TOÁN – LỚP 4

Thời gian làm bài 40 phút

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785              
B.6 874                
C.6 784              
D.5 748

2. 5 tấn 8 kg = …… kg?

A. 580 kg          
B.5800 kg            
C.5008 kg            
D.58 kg

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605              
B.1207                
C.3642                
D.2401

4. Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A                  
B.Góc đỉnh B

C.Góc đỉnh C                  
D.Góc đỉnh D

2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m              
B.16m2            
C.32 m            
D.12m

3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX              
B.XX
C.XVIII                
D.XX

4: Xếp các số sau: 2274; 1780; 2375; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………..

Advertisements (Quảng cáo)

II. Tự luận: (6 điểm)

1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 – 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2 x 134 x 5

b) 43 x 95 + 5 x 43

3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

4: (1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19.


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Advertisements (Quảng cáo)

1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) – ý B: 6 874

Câu 1b) – ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

2:  B (1 đ)

3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

– Đúng ý –
D.XXI (được 0,5 điểm)

4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782; 2274; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701           b. 2016              c. 439089                    d. 112

Bài 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất : Làm đúng mỗi phần cho 0,5đ

a.2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 – 33) : 2 = 12 (tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là: 20

Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Advertisements (Quảng cáo)