Trang Chủ Lớp 4 Đề thi học kì 1 lớp 4

Đề thi kỳ 1 lớp 4 môn Toán trường Tiểu Học Cường Thịnh 2016 có đáp án

Tham khảo đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 4 của trường Tiểu Học Cường Thịnh năm 2016 có đáp án.

TRƯỜNG TH CƯỜNG THỊNH

Họtên:…………………………………

Lớp:…………

 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I.

NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Toán – 4

Thời gian làm bài: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu( 0,5 điểm):Chữ số 6 trong số 986.738 thuộc hàng nào? lớp nào?

A. Hàng nghìn, lớp nghìn.               C.   Hàng chục nghìn, lớp nghìn.

B.Hàng trăm, lớp nghìn.                 D.   Hàng trăm, lớp đơn vị.

2(0,5 điểm)Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.

A.50000            B.   500000          C.   5000              D.   500

 3 (0,5 điểm):3 kg 7g = ? g.

A.37 g       B.  307 g        C.370 g         D.  3007 g

4( 0,5 điểm): 2500 năm =? thế kỷ.

A. 25        B.   500       C.   250       D.   50

5(1,0 điểm):Hai cạnh nào vuông với góc nhau:

A. BC vuông góc CD.

B.AB vuông góc AD.

C.AB vuông góc BC.

Advertisements (Quảng cáo)

D.   BC vuông góc AD.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm):Tìm x :

a) 75 x   X   =   1800             b)  X: 35=   1350

Bài 2(1,0 điểm):Đặt tính rồi tính:

 

7515 x 18

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

 

267 + 2143

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Bài 3 (1,0 điểm):Tính giá trị của biểu thức:

823546 – 693924 : 28 =

Bài 4(2,0 điểm):Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 35m. Cửa hàng đã bán được 1/7 số vải. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 5(1,0 điểm). Tính nhanh:

13×27+13×70+13×4–13 = ………………………………………

Advertisements (Quảng cáo)

===== HẾT ======

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN CUỐI KÌ I – LỚP 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Câu 1:  Ý- A        (0,5 điểm)

Câu 2:  Ý-  C       (0,5 điểm)

Câu 3:  Ý-  D       (0,5điểm)

Câu 4:  Ý-   A      (0,5điểm)

Câu 5:  ‎‎Ý-   B      (1,0điểm)

II. PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Bài 1:  (2,0 điểm) (Mỗi phép tính đúng được 1,0 điểm)

a.X = 24               b.X = 47.250

Bài 2. (1,0 điểm) (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)

a. 135.270       b. 2410

Bài 3: (1,0 điểm)

823546 – 693924 : 28 = 823.546  – 24.783

= 798.763

Bài 4:(2,0 điểm)

Cửa hàng có số mét vải  là:

5 x 35 = 175 (m)

Cửa hàng đã bán số mét vải  là:

105:7=25 ( m )

Đáp số: 25 mét

Bài 5: (1,0 điểm)Tính nhanh:

13×4–13+13×27+ 13 x 70 = 13 x ( 3 + 27 + 70 )

= 13 x 100 = 1300

Advertisements (Quảng cáo)