Trang Chủ Lớp 3 Bài tập SGK lớp 3

[Toán 3] Đọc, viết và so sánh các số có ba chữ số

Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 3 SGK Toán 3: Đọc, viết và so sánh các số có ba chữ số – Ôn Tập Và Bổ Sung.

+ Khi đọc, viết các số có ba chữ số, ta phải đọc, viết lần lượt từ chữ số hàng trăm đến chữ số hàng chục rồi đến chữ số hàng đơn vị.

+ So sánh các số có ba chữ số: Ta so sánh các chữ số hàng trăm, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng chục, nếu bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị ( số nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn).

Giải bài tập trong sách giáo khoa:

1. Điền vào ô trống sau đây

Đọc số

Viết số

Chín trăm

Chín trăm hai mươi hai

……………………..

…………………….

……………………

Mộ trăm mười một

..

….

909

777

365

111

 

Kết quả điền vào bảng như dưới đây:

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

Một trăm sáu mươi mốt

Ba trăm năm mươi tư

Ba trăm linh bảy

Năm trăm năm mươi lăm

Sáu trăm linh một

160

161

354

307

555

601


2.Viết số thích hợp vào ô trống:

310 311 315 319
400 399 395

Đáp án:

Advertisements (Quảng cáo)

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319
400 399 398 397 396 395 394 393 392 391

Bài 3: Điền dấu : <, = , >  vào các số dưới đây:

303 … 330   ; 30 +  100 … 131

615 … 516    ; 410 – 10 … 400 + 1
199 .. 200      ; 243          … 200 + 40 + 3.

HD.303 < 330   ; 30 +  100 < 131

Advertisements (Quảng cáo)

615 >  516   ; 410 – 10 < 400 + 1
199  < 200   ; 243       = 200 + 40 + 3.


Bài 4. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

Hướng dẫn: Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735

Số bé nhất trong các số đã cho là : 142.


Bài 5.Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425;

a) theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

HD. a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :

162; 241; 425; 519; 537; 830.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241; 162.

Advertisements (Quảng cáo)