Trang Chủ Lớp 2 Đề thi học kì 1 lớp 2

Đề kì 1 của trường Tiểu học Lương Tài học sinh lớp 2 Toán: 1 giờ chiều hay còn gọi là?

Thi – kiểm tra kì 1 môn lớp 2 Toán năm 2016 có đáp án: Tìm x, biết: 46 < x – 45 < 48

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG TÀI

ĐỀ THI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 2

(Thời gian làm bài 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào đáp án đúng:

1: Số liền trước của 69 là:

A. 60 B.68 C.70  D.80

Câu 2: 90cm = …..dm.   Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 9 B.90 C.900  D.1

3:  100 – 34 + 15 = …..

A. 51 B.91 C.  85 D.81

4: 1 giờ chiều hay còn gọi là:

A.1 giờ B.23 giờ C.  13 giờ D.15 giờ

 

Câu 5:  Trong hình vẽ bên có:

A. 3 hình chữnhật

Advertisements (Quảng cáo)

B.4 hình chữnhật

C.5 hình chữ nhật

II. TỰ LUẬN:

6:  Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 26

b) 46 + 54

Advertisements (Quảng cáo)

c) 93 – 37

d) 100 – 28

7: Đoạn thẳng thứ nhất dài 28cm, đoạn thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 1dm. Hỏi đoạn thẳng thứ hai dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

8:  Tìm x, biết:

46 < x – 45 < 48


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 2

I. Trắc nghiệm:

1 2 3 4 5
B A D C C

II. Tự luận:

6 : đặt tính và tính chính xác kết quả: a) 91; b)100; c) 56; d)72.

7 :1dm = 10cm

Đoạn thẳng thứ hai dài là:

28 + 10 = 38 (cm)

Đáp số: 38cm

8 : 46 < x – 45 < 48

Vì 46 < 47 < 48 nên x – 45 = 47

x = 47 + 45

x = 92

Advertisements (Quảng cáo)