Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World
Units 1-2 Review – Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Units 1-2 Review – Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Giải bài Units 1-2 Review  trang 22, 23, 24, 25 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều - Explore Our World 1. Game.  Work with a partner. (Trò chơi. Làm việc theo cặp) Make the counter. (Tạo đoạn đối đáp.) 1. Do you like...
Bài 13, 14 Unit 2 I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Bài 13, 14 Unit 2 I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Giải bài 13, 14 trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2  Explore Our World 13. Listen to the story. Then read. (Nghe câu chuyện. Sau đó đọc.)  1. It’s lunchtime....
Unit 2: I Like Food – Bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh 2 Explore Our World
Unit 2: I Like Food – Bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn giải bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 Explore Our World 11. Listen and say. (Nghe và nói.) Listen again, trace and write. (Nghe lại, tô và...
Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 Unit 2: I Like Food trang 19 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 Unit 2: I Like Food trang 19 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn làm bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 19 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 Explore Our World 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói.)  - a circle:...
Giải bài 3, 4, 5 Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Cánh diều
Giải bài 3, 4, 5 Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Cánh diều
Hướng dẫn giải bài 3, 4, 5 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food - Tiếng Anh 2 Explore Our World 3. Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn.)  - cookies: bánh quy - bananas: quả...
Giải bài 1, 2 – Unit 2: I Like Food Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Giải bài 1, 2 – Unit 2: I Like Food Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 2 I Like Food - Tiếng Anh 2  Explore Our World 1. Listen and point. (Nghe và chỉ.)  - bananas: quả chuối - bread: bánh mì - milk:...
Giải bài 13, 14 Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Giải bài 13, 14 Unit 1: Stories – Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn giải bài 13, 14 trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 1 Stories - Tiếng Anh 2  Explore Our World 13. Listen to the story. Then read. (Lắng nghe câu chuyện. Sau đó đọc.)    1. You,...
Bài 11, 12 – Unit 1: Stories Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Bài 11, 12 – Unit 1: Stories Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều
Giải bài 11, 12 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World - Unit 1: Stories 11. Listen and say. Listen again and trace. (Nghe và nói. Nghe lại và tô chữ.)  - queen: nữ hoàng, hoàng hậu - want: muốn,...
Unit 1: Stories – Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 13 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Unit 1: Stories – Giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 13 Tiếng Anh 2 Explore Our World
Hướng dẫn giải bài 6, 7, 8, 9, 10 trang 13 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều - Unit 1: Stories Tiếng Anh 2 Explore Our World 6. Listen and point. Say. (Nghe và chỉ. Nói.)  - gold: vàng - silver: bạc 7....
Bài 3, 4, 5 trang 12 Tiếng Anh 2 Cánh diều: Unit 1: Stories
Bài 3, 4, 5 trang 12 Tiếng Anh 2 Cánh diều: Unit 1: Stories
Hướng dẫn giải bài 3, 4, 5 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều - Unit 1: Stories  Tiếng Anh 2 Explore Our World 3. Listen and check. (Nghe và đánh dấu.)  Đang cập nhật! 4. Listen and say. (Nghe và nói.)  -...