Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Giải bài 3, 4, 5 Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài 3, 4, 5 trang 18 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.) 

– cookies: bánh quy

– bananas: quả chuối

– orange juice: nước cam

– bread: bánh mì

4. Listen and say. Talk.

(Nghe và nói. Nói chuyện.) 

Advertisements (Quảng cáo)

A: I like noodles. Do you like noodles?

(Tôi thích ăn mì. Bạn có thích mì không?)

B: No, I don’t like noodles.

(Không, tôi không thích mì.)

Advertisements (Quảng cáo)

5. Stick. Talk.

(Dán hình. Nói chuyện.)

Đang cập nhật!

Từ vựng

1. cookie” bánh quy” /ˈkʊki/”

2. banana” quả chuối” /bəˈnɑːnə/”

3. orange juice” nước cam” /ˈɒrɪnʤ/ /ʤuːs/”

4. bread” bánh mì” /bred/”

5. noodle” mỳ” /ˈnuːdl/”

6. like” thích” /laɪk/”

Advertisements (Quảng cáo)