Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Bài 13, 14 Unit 2 I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World

Giải bài 13, 14 trang 21 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2  Explore Our World

13. Listen to the story. Then read.

(Nghe câu chuyện. Sau đó đọc.) 

1. It’s lunchtime. Look! A picnic!

(Giờ ăn trưa đến rồi. Nhìn kìa! Một buổi dã ngoại!)

2. A: I like apples.

(Tôi thích táo.)

B: I don’t like apples. I like bananas.

(Tôi không thích táo. Tôi thích chuối.)

Advertisements (Quảng cáo)

3. A: I like bread.

(Tôi thích bánh mì.)

B: I don’t like bread. I like cookies.

(Tôi không thích bánh mì. Tôi thích bánh quy.)

Advertisements (Quảng cáo)

4. Yum-yum! Let’s eat!

(Ngon-ngon! Chúng ta cùng ăn nhé!)

 14. Do you like the story? Circle.

(Bạn có thích câu chuyện này không? Khoanh chọn.)

Từ vựng

1. lunchtime” giờ ăn trưa” /ˈlʌntʃtaɪm/”

2. picnic” buổi dã ngoại” /ˈpɪknɪk/”

3. like” thích” /laɪk/”

4. banana” quả chuối” /bəˈnɑːnə/”

5. apple” quả táo” /ˈæpl/”

6. bread” bánh mì” /bred/”

7. cookie” bánh quy” /ˈkʊki/”

8. eat” ăn” /iːt/”

Advertisements (Quảng cáo)