Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Bài 3, 4, 5 trang 12 Tiếng Anh 2 Cánh diều: Unit 1: Stories

Hướng dẫn giải bài 3, 4, 5 trang 12 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều – Unit 1: Stories  Tiếng Anh 2 Explore Our World

3. Listen and check.

(Nghe và đánh dấu.) 

Đang cập nhật!

4. Listen and say.

(Nghe và nói.) 

Advertisements (Quảng cáo)

– I want a crown.

(Tôi muốn một chiếc vương miện.)

– I want a friend.

(Tôi muốn một người bạn.)

5. Listen. Stick and say.

Advertisements (Quảng cáo)

(Nghe. Dán hình và nói.) 

Đang cập nhật!

Từ vựng

1. crown” vương miện” /kraʊn/”

2. king” vua, đức vua” /kɪŋ/”

3. queen” nữ hoàng, hoàng hậu” /kwiːn/”

4. princess” công chúa” /ˌprɪnˈses/”

5. prince” hoàng tử” /prɪns/”

6. friend” người bạn, bạn” /frend/”

7. frog” con ếch” /frɒɡ/”

8. want” muốn” /wɒnt/”

Advertisements (Quảng cáo)