Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Giải bài 1, 2 – Unit 2: I Like Food Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài 1, 2 trang 17 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều: Unit 2 I Like Food – Tiếng Anh 2  Explore Our World

1. Listen and point.

(Nghe và chỉ.) 

– bananas: quả chuối

– bread: bánh mì

– milk: sữa

– cookies: bánh quy

– water: nước

– orange juice: nước cam

– rice: gạo

– chicken: thịt gà

Advertisements (Quảng cáo)

– noodles: mì

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)

– bananas: quả chuối

– bread: bánh mì

– milk: sữa

Advertisements (Quảng cáo)

– cookies: bánh quy

– water: nước

– orange juice: nước cam

– rice: gạo

– chicken: thịt gà

– noodles: mì

Từ vựng

1. banana” quả chuối” /bəˈnɑːnə/”

2. bread” bánh mì” /bred/”

3. milk” sữa” /mɪlk/”

4. cookie” bánh quy” /ˈkʊki/”

5. water” nước” /ˈwɔːtə(r)/”

6. orange juice” nước cam” /ˈɒrɪnʤ/ /ʤuːs/”

7. rice” gạo” /raɪs/”

8. chicken” thịt gà” /ˈtʃɪkɪn/”

9. noodle” mì” /ˈnuːdl/”

Advertisements (Quảng cáo)