Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Unit 2: I Like Food – Bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh 2 Explore Our World

Hướng dẫn giải bài 11, 12 trang 20 SGK Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều Unit 2: I Like Food – Tiếng Anh 2 Explore Our World

11. Listen and say.

(Nghe và nói.)

Listen again, trace and write.

(Nghe lại, tô và viết.) 

– chicken: thịt gà

– water: nước

Advertisements (Quảng cáo)

– noodles: mì

12. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.) 

I like chicken.

Advertisements (Quảng cáo)

(Tôi thích gà.)

I like rice.

(Tôi thích cơm.)

I like noodles.

(Tôi thích mì.)

They’re so nice!

(Chúng thật ngon!)

Từ vựng

1. chicken” thịt gà” /ˈtʃɪkɪn/”

2. rice” cơm” /raɪs/”

3. noodle” mỳ” /ˈnuːdl/”

4. nice” ngon” /naɪs/”

5. water” nước” /ˈwɔːtə(r)/”

Advertisements (Quảng cáo)