Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Bài 11, 12 – Unit 1: Stories Tiếng Anh lớp 2 Cánh diều

Giải bài 11, 12 trang 14 SGK Tiếng Anh lớp 2 Explore Our World – Unit 1: Stories

11. Listen and say. Listen again and trace.

(Nghe và nói. Nghe lại và tô chữ.) 

– queen: nữ hoàng, hoàng hậu

– want: muốn, mong muốn

– king: vua, đức vua

12. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.) 

Advertisements (Quảng cáo)

The prince wants silver.

(Hoàng tử muốn bạc.)

The queen wants gold.

(Hoàng hậu muốn vàng.)

Advertisements (Quảng cáo)

The king wants a crown.

(Đức vua muốn có một chiếc vương miện.)

of silver and gold!

(bằng bạc và vàng!)

Từ vựng

1. king” vua, đức vua” /kɪŋ/”

2. queen” nữ hoàng, hoàng hậu” /kwiːn/”

3. want” muốn” /wɒnt/”

4. crown” vương miện” /kraʊn/”

5. gold” vàng” /ɡəʊld/”

6. silver” bạc” /ˈsɪlvə(r)/”

Advertisements (Quảng cáo)