Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 2 Bài 14: Luyện tập chung trang 53, 54, 55 SGK Kết nối tri thức

Giải Bài 14: Luyện tập chung – Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Giải bài tập luyện tập trang 53, 54, 55 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

LUYỆN TẬP 1

Bài 1 trang 53 SGK Toán 2 tập 1 

Tính nhẩm.

a) 8 + 6

    5 + 7

b) 11 – 8

14 – 6

9 + 4

4 + 8

13 – 7

12 – 5

7 + 8

8 + 7

17 – 9

16 – 8

8 + 6 = 14

5 + 7 = 12

b) 11 – 8 = 3

14 – 6 = 8

9 + 4 = 13

4 + 8 = 12

13 – 7 = 6

12 – 5 = 7

7 + 8 = 15

8 + 7 = 15

17 – 9 = 8

16 – 8 = 8

Bài 2 trang 53 Toán 2 KNTT

Tìm chuồng cho mỗi con chim.

Tính kết quả của các phép tính ghi trên các con chim, từ đó tìm được chuồng tương ứng cho mỗi con chim.

Ta có:

6 + 9 = 15             17 – 8 = 9

7 + 8 = 15             14 – 5 = 9                     6 + 7 = 13.

Vậy chuồng của các con chim được nối như sau:

Bài 3 trang 53 SGK Toán lớp 2 tập 1

Trên giá có 9 quyển sách và 8 quyển vở. Hỏi trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quyển sách, số quyển vở có trên giá) và hỏi gì (trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số quyển sách và vở có trên giá ta lấy số quyển sách có trên giá cộng với số quyển vở có trên giá.

Tóm tắt

Sách: 9 quyển

Vở: 8 quyển

Có tất cả: … quyển?

Trên giá có tất cả số quyển sách và vở là:

9 + 8 = 17 (quyển)

Đáp số: 17 quyển sách và vở.

Bài 4 trang 54 Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có:     7 + 9 = 16 ;

              16 – 8 = 8 ;

              8 + 5 = 13.

Vậy ta có kết quả như sau:

LUYỆN TẬP 2

Bài 1 trang 54 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

Học sinh tự tính nhẩm kết quả các phép tính cộng, sau đó dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để điền ngay kết quả các phép tính còn lại.

Bài 2 trang 54 SGK Toán 2 

Tính nhẩm:

a) 9 + 7 – 8                              b) 6 + 5 + 4

a) 9 + 7 – 8 = 16 – 8 = 8.

b) 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15.

Bài 3 trang 54 Toán 2 tập 1

Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Advertisements (Quảng cáo)

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bức tranh Nam vẽ được, số bức tranh Mai vẽ được ít hơn Nam) và hỏi gì (số bức tranh Mai vẽ được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bức tranh Mai vẽ được ta lấy số bức tranh Nam vẽ được trừ đi số bức tranh Mai vẽ được ít hơn Nam.

Tóm tắt:

Nam: 11 bức tranh

Mai vẽ được ít hơn: 3 bức tranh

Mai: … bức tranh?

Mai vẽ được số bức tranh là:

11 – 3 = 8 (bức tranh)

Đáp số: 8 bức tranh.

Bài 4 trang 54 Toán 2 SGK Kết nối tri thức

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Tìm kết quả của các phép cộng, phép trừ, so sánh các kết quả đó theo yêu cầu rồi chọn Đ, S thích hợp với dấu “?” trong ô.

LUYỆN TẬP 3

Bài 1 trang 55 SGK Toán 2 tập 1

Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật.

Tính kết quả của các phép tính ghi trong mỗi ô rồi tìm ô ghi số là kết quả đó để tìm thức ăn cho mỗi con vật.

Ta có:

5 + 6 =11                      17 – 8 = 9

7 + 7 = 14                     16 – 9 = 7

Vậy mỗi con vật được nối với thức ăn tương ứng như sau:

Bài 2 

Chọn câu trả lời đúng.

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?

A. 15 – 9            B. 13 – 8            C. 12 – 5

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?

A. 7 + 8             B. 9 + 5             C. 8 + 9

a) Ta có:     15 – 9 = 6 ;

13 – 8 = 5 ;                        12 – 5 = 7.

Mà: 5 < 6 < 7.

Vậy phép tính có kết quả bé nhất là 13 – 8.

Chọn B.

b) Ta có:    7 + 8 = 15 ;

9 + 5 = 14 ;                       8 + 9 = 17.

Mà: 14 < 15 < 17.

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là 8 + 9.

Chọn C.

Bài 3 trang 55 Toán lớp 2 tập 1

Tính.

a) 15 – 3 – 6                          b) 16 – 8 + 5

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 15 – 3 – 6

    = 12 – 6

    = 6

b) 16 – 8 + 5

    = 8 + 5

    = 13

Advertisements (Quảng cáo)