Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50, 51, 52 SGK Toán lớp 2

Giải Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị – Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Giải bài tập trang 50, 51, 52 Toán 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

HOẠT ĐỘNG 1

Bài 1 trang 50 SGK Toán 2 tập 1

Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn nữ?

Tóm tắt

Nam: 9 bạn

Nữ nhiều hơn nam: 2 bạn

Nữ: … bạn?

Lớp học bơi có số bạn nữ là:

9 + 2 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Bài 2 trang 51 Toán 2 SGK Toán lớp 2

Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Tóm tắt

Gà: 14 con

Vịt nhiều hơn gà: 5 con

Vịt: … con?

Để tìm số con vịt có trên sân ta lấy số con gà cộng với 5 con.

Trên sân có số con vịt là:

Advertisements (Quảng cáo)

14 + 5 = 19 (con)

Đáp số: 19 con vịt.

HOẠT ĐỘNG 2

Trong hội thi hát quan họ, thôn Thượng tham gia 9 tiết mục, thôn Hạ tham gia ít hơn thôn Thượng 3 tiết mục. Hỏi thôn Hạ tham gia bao nhiêu tiết mục?

Tóm tắt

Thôn Thượng: 9 tiết mục

Thôn Hạ ít hơn thôn Thượng: 3 tiết mục

Thôn Hạ: … tiết mục?

Bài giải

Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:

? – ? = ?  (tiết mục)

Đáp số: ? tiết mục

Advertisements (Quảng cáo)

Để tìm số tiết mục thôn Hạ tham gia ta lấy số tiết mục thôn Thượng tham gia trừ đi 3 tiết mục.

Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:

9 – 3  = 6 (tiết mục)

Đáp số: 6 tiết mục.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 52 SGK Toán 2 tập 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Tàu thứ nhất: 20 thùng hàng

Tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất: 8 thùng hàng

Tàu thứ hai: … thùng hàng?

Tàu thứ hai có số thùng hàng là:

20 + 8 = 28 (thùng hàng)

Đáp số: 28 thùng hàng.

Bài 2 trang 52 Toán 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức

Trong ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia, đội Hai có số người tham gia ít hơn đội Một là 4 người. Hỏi đội Hai có bao nhiêu người tham gia ngày hội?

– Đọc kĩ đề bài để xác định số người của đội Một và số người đội Hai ít hơn đội Một, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Muốn tìm số người tham gia ngày hội của đội Hai ta lấy số người của đội Một trừ đi 4 người.

Tóm tắt

Đội Một: 11 người

Đội Hai ít hơn đội Một: 4 người

Đội Hai: … người?

Bài giải

Đội Hai có số người tham gia ngày hội là:

11 – 4 = 7 (người)

Đáp số: 7 người.

Advertisements (Quảng cáo)