Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33, 34, 35 Toán lớp 2 tập 1 Kết nối tri thức

Giải Bài 8: Bảng cộng (qua 10) – Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Giải bài tập trang 33, 34, 35 SGK Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

HOẠT ĐỘNG

Bài 1 trang 33 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm

9 + 5                      8 + 3                     7 + 7

6 + 6                      7 + 6                     9 + 4

Tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng cộng (qua 10) đã học.

9 + 5 = 14                 8 + 3 = 11                  7 + 7 = 14

6 + 6 = 12                 7 + 6 = 13                  9 + 4 = 13

Bài 2 trang 34 Toán lớp 2 tập 1

Tìm cá cho mèo.

Tính mỗi phép tính ở mèo rồi tìm xem kết quả phép tính đó trùng với số nào ở cá rồi nối mèo với cá tương ứng.

Ta có:  9 + 3 = 12 ; 8 + 9 = 17.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 trang 34 Toán 2 Kết nối tri thức

a) Những đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau?

b) Trong bốn đèn lồng màu đỏ, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất, đèn lồng nào ghi phép tính có kết quả bé nhất?

– Tính nhẩm kết quả các phép tính ở mỗi đèn lồng rồi tìm các phép tính có kết quả bằng nhau.

– So sánh kết quả ở các đèn lồng màu đỏ, từ đó tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số đó.

a) Ta có:

Advertisements (Quảng cáo)

7 + 5 = 12 ;  9 + 5 = 14 ;   4 + 8 = 12 ;

6 + 5 = 11 ;  9 + 3 = 12 ;   8 + 7 = 15 .

Mà: 12 = 12 = 12.

Vậy các đèn lồng ghi 7 + 5, 4 + 8, 9 + 3 có kết quả bằng nhau.

b) Các phép tính ở đèn lồng màu đỏ là: 7 + 5 ; 4 + 8 ; 6 + 5 ; 8 + 7.

Dựa vào câu a ta có:

  7 + 5 = 12;        4 + 8 = 12;

  6 + 5 = 11;        8 + 7 = 15.

So sánh các số ta có: 11 < 12 < 15.

Vậy đèn lồng ghi ghép tính 8 + 7 có kết quả lớn nhất; đèn lồng ghi phép tính 6 + 5 có kết quả bé nhất.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 34 SGK Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

– Áp dụng: số hạng + số hạng = tổng.

– Tính nhẩm kết quả các phép cộng dựa vào bảng cộng (qua 10).

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 trang 34 Toán 2 KNTT tập 1

Tính nhẩm kết quả từng phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Ta có:

a) 8 + 6= 14 ;  14 – 4 = 10.

b) 5 + 9 = 14;  14 + 4 =18;  18 – 8 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 3 trang 35 Toán lớp 2 tập 1

Tìm tổ ong cho gấu.

Tính nhẩm kết quả phép cộng trên mỗi chú gấu rồi nối với tổ ong tương ứng.

Ta có: 9 + 4 = 13 ;  8 + 7 = 15.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bài 4 trang 35 Toán 2 tập 1

Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm:

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Giải Bài 5 trang 35 Toán lớp 2 tập 1 KNTT

Trong ca-bin thứ nhất có 7 người, trong ca-bin thứ hai có 8 người. Hỏi trong hai ca-bin có tất cả bao nhiêu người?

– Đọc kĩ đề bài để xác định số người trong ca-bin thứ nhất và số người trong ca-bin thứ hai, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số người có trong hai ca-bin ta lấy số người trong ca-bin thứ nhất cộng với số người trong ca-bin thứ hai.

Tóm tắt

Ca-bin thứ nhất: 7 người

Ca-bin thứ hai  : 8 người

Hai ca-bin       : … người?

Cách giải

Trong hai ca-bin có tất cả số người là:

7 + 8 = 15 (người)

Đáp số: 15 người.

Advertisements (Quảng cáo)