Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36, 37 Toán 2 Kết nối tri thức

Giải Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị – Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán lớp 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

LUYỆN TẬP 1

Bài 1 trang 36 SGK Toán 2 tập 1

Lọ hoa có 9 bông hoa, Việt cắm thêm 6 bông hoa. Hỏi lọ hoa có tất cả bao nhiêu bông hoa?

– Đọc kĩ đề bài để tìm số bông hoa có trong lọ và số bông hoa cắm thêm, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số bông hoa có tất cả ta lấy số bông hoa có trong lọ cộng với số bông hoa cắm thêm.

Bài 2 trang 36 Toán 2 KNTT

Có 8 bạn đang chơi kéo co, có thêm 4 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi kéo co?

– Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn đang chơi kéo co và số bạn đến thêm chơi cùng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm tất cả số bạn chơi kéo co ta lấy số bạn đang chơi kéo co cộng với số bạn đến thêm chơi cùng.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu hỏi Hoạt động

Đàn lợn nhà An có 15 con, mẹ đã bán 5 con. Hỏi đàn lợn nhà An còn lại bao nhiêu con?

– Đọc kĩ đề bài để tìm số con lợn nhà An có và số con lợn mẹ đã bán đi, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số con lợn còn lại ta lấy số con lợn nhà An có trừ đi số con lợn mẹ đã bán đi.

LUYỆN TẬP 2

Bài 1 trang 37 SGK Toán 2 tập 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Tóm tắt

Có          : 9 thuyền

Thêm     : 4 thuyền

Có tất cả : thuyền?

Để tìm số thuyền có tất cả ta lấy số thuyên ban đầu có cộng thêm số thuyền đến thêm.

Số thuyền có tất cả là:

9 + 4 = 13 (thuyền)

Đáp số: 13 thuyền.

Giải bài 2 trang 37 Toán 2 SGK Kết nối tri thức

Trên xe có 14 bạn, đến điểm dừng có 3 bạn xuống xe. Hỏi lúc đó trên xe còn lại bao nhiêu bạn?

– Đọc kĩ đề bài để tìm số bạn có trên xe và số bạn xuống xe ở điểm dừng, từ đó hoàn thành tóm tắt.

– Để tìm số bạn còn lại trên xe ta lấy số bạn có trên xe trừ đi số bạn xuống xe ở điểm dừng.

Tóm tắt

Có           : 14 bạn

Xuống xe : 3 bạn

Còn lại     : … bạn?

Bài giải

Số bạn còn lại trên xe là:

14 – 3 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Advertisements (Quảng cáo)