Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 15: Ki-lô-gam trang 57, 58, 59, 60, 61 Toán lớp 2 tập 1

Giải Bài 15: Ki-lô-gam – Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích. Giải bài tập trang 58, 59, 60, 61 SGK Toán 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

HOẠT ĐỘNG 1

Bài 1 trang 58 SGK Toán 2 tập 1

Quan sát tranh rồi chọn câu đúng.

A. Con gấu nặng hơn 3 con chó.

B. Con gấu nhẹ hơn 3 con chó.

C. Con gấu nặng bằng 3 con chó.

Quan sát tranh ta thấy đĩa cân ở con gấu thấp hơn nên câu “Con gấu nặng hơn 3 con chó” là đúng, suy ra câu “Con gấu nhẹ hơn 3 con chó” và “Con gấu nặng bằng 3 con chó” là sai.

Chọn A.

Bài 2 

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

a) Mèo và chó, con nào nặng hơn?

b) Mèo và thỏ, con nào nặng hơn?

c) Mèo, chó và thỏ, con nào nặng nhất, con nào nhẹ nhất?

Quan sát tranh với đĩa cân để trả lời các câu hỏi của bài toán. Đĩa cân ở bên nào thấp hơn thì con vật trên đĩa đó nặng hơn.

a) Mèo và chó, con chó nặng hơn.

b) Mèo và thỏ, con mèo nặng hơn.

c) Ta có: chó nặng hơn mèo, mèo nặng hơn thỏ nên chó nặng nhất, thỏ nhẹ nhất (tính chất “bắc cầu”).

Hoặc: thỏ nhẹ hơn mèo, mèo nhẹ hơn chó nên thỏ nhẹ nhất, chó nặng nhất (tính chất “bắc cầu”).

Bài 3 trang 58 Toán 2

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

a) Quả cam nặng bằng mấy quả chanh?

b) Quả táo nặng bằng mấy quả chanh?

c) Quả bưởi nặng bằng mấy quả chanh?

a) Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả cam nặng bằng 4 quả chanh.

b) Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả táo nặng bằng 3 quả chanh.

c) Quan sát tranh ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả bưởi nặng bằng cân nặng của quả cam và quả táo.

Từ câu a và b ta có: 3 + 4 = 7.

Vậy quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh.

HOẠT ĐỘNG 2

Bài 1 trang 60 SGK Toán 2 tập 1

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Advertisements (Quảng cáo)

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg.

b) Nải chuối nặng hơn 1 kg.

c) Quả bưởi cân nặng 1 kg.

d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi.

e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi.

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg.          

b) Nải chuối nặng hơn 1 kg.        

c) Quả bưởi cân nặng 1 kg.         

d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi.     

Giải thích: Quả bóng nhẹ hơn 1 kg, 1 kg nặng bằng quả bưởi, vậy quả bóng nhẹ hơn quả bưởi. Do đó nói “Quả bóng nặng bằng quả bưởi” là sai.

e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi.     

Giải thích: Nải chuối nặng hơn 1 kg, 1 kg nặng bằng quả bưởi, vậy nải chuối nặng hơn quả bưởi.

Bài 2 trang 60 SGK Toán 2

Đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật dưới đây.

Để đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật ta đọc số đo trước, sau đó đọc tên đơn vị “ki-lô-gam”.

Bài 3

Quan sát tranh rồi trả lời.

a) Tìm số thích hợp.

Advertisements (Quảng cáo)

Hộp A cân nặng ?  kg.
Hộp B cân nặng ?  kg.
Hộp C cân nặng ?  kg.

b) Hộp nào nặng nhất? Hộp nào nhẹ nhất?

a) Quan sát tranh với đĩa cân để trả lời các câu hỏi của bài toán. Nếu đĩa cân ở hai bên thăng bằng thì đồ vật trên đĩa cân nặng bằng tổng cân nặng của các quả cân.

b) So sánh số đo cân nặng của mỗi hộp, từ đó tìm ra hộp nặng nhất, hộp nhẹ nhất.

a) Quan sát tranh ta thấy cân ở mỗi trường hợp đều thăng bằng.

Do đó: Hộp A cân nặng 3 kg. Hộp B cân nặng 4 kg. Hộp C cân nặng 5 kg.

b) Ta có: 3 kg < 4 kg < 5kg.

Do đó, hộp C nặng nhất, hộp A nhẹ nhất.

LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 61 SGK Toán 2 KNTT

Tính (theo mẫu).

Mẫu:     5 kg + 4 kg = 9 kg;

            10 kg – 3 kg = 7 kg

a) 12 kg + 23 kg                   45 kg + 20 kg                9 kg + 7 kg

b) 42 kg – 30 kg                   13 kg – 9 kg                  60 kg – 40 kg

a)    12 kg + 23 kg = 35 kg

       45 kg + 20 kg = 65 kg

       9 kg + 7 kg = 16kg

b)    42 kg – 30 kg = 12 kg

       13 kg – 9 kg = 4 kg

       60 kg – 40 kg = 20 kg

Bài 2 trang 61 Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

a) Con ngỗng cân nặng ? kg

b) Con gà cân nặng ? kg

a) Con ngỗng cân nặng 7 kg (Vì 5 kg + 2 kg = 7 kg).

b) Con gà cân nặng 3 kg (Vì 2 kg + 1 kg = 3 kg).

Giải bài 3 trang 61 Toán 2 KNTT

Tìm tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao thóc.

Để tìm tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao thóc ta thực hiện phép cộng: 30 kg + 50 kg.

Cả hai bao thóc  cân nặng số ki-lô-gam là:

30 + 50 = 80 (kg)

Đáp số: 80 kg.

Bài 4 trang 61 Toán lớp 2 SGK Kết nối tri thức

Ba chú rô-bốt rủ nhau đi cân. Rô-bốt A cân nặng 32 kg, rô-bốt B nặng hơn rô-bốt A là 2 kg, rô-bốt C nhẹ hơn rô-bốt A là 2 kg. Hỏi:

a) Rô-bốt B cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Rô-bốt C cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

a) Để tìm cân nặng của rô-bốt B ta lấy cân nặng của rô-bốt A cộng với 2 kg.

b) Để tìm cân nặng của rô-bốt C ta lấy cân nặng của rô-bốt A trừ đi 2 kg.

a)

Rô-bốt B cân nặng số ki-lô-gam là:

32 + 2 = 34 (kg)

Đáp số: 34 kg.

b)

Rô-bốt C cân nặng số ki-lô-gam là:

32 – 2 = 30 (kg)

Đáp số: 30 kg.

Advertisements (Quảng cáo)