Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 10: Luyện tập chung trang 38, 39 SGK Toán lớp 2 tập 1

Giải Bài 10: Luyện tập chung – Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20. Hướng dẫn làm bài tập trang 38, 39 Toán 2 tập 1 SGK Kết nối tri thức với cuộc sống

LUYỆN TẬP 1

Bài 1 trang 38 SGK Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

a) – Áp dụng: Số hạng + Số hạng = Tổng.

– Tính nhẩm các phép tính dựa vào các cách tính đã học (đếm tiếp hoặc tách số).

Bài 2 trang 38 Toán lớp 2 tập 1 

Hai quạt nào có chung ổ cắm điện?

Tính nhẩm kết quả các phép tính ghi trên mỗi quạt rồi nối phép tính ghi ở quạt với ổ cắm có ghi số là kết quả của phép tính đó. Từ đó tìm được hai quạt có chung ổ cắm điện.

Ta có:

7 + 5 = 12 ;  4 + 9 = 13;

6 + 6 = 12 ;  8 + 3 = 11.

Do đó, các quạt nối với ổ cắm điện như sau:

Quan sát ta thấy quạt ghi 7 + 5 và quạt ghi 6 + 6 có chung ổ cắm điện ghi số 12.

Bài 3 trang 38 Toán 2 Kết nối tri thức tập 1

a) Toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

b) Những toa tàu nào dưới đây ghi phép tính có kết quả bé hơn 15?

a) Tính kết quả của phép tính ở mỗi toa tàu, so sánh kết quả rồi tìm toa ghi phép tính có kết quả lớn nhất.

b) Tính kết quả của phép tính ở mỗi toa tàu, so sánh kết quả với 15, từ đó tìm được những toa ghi phép tính có kết quả bé hơn 15.

a) Ta có:

Advertisements (Quảng cáo)

8 + 6 = 14 ;               7 + 6 = 13 ;

9 + 3 = 12 ;               6 + 9 = 15.

Mà: 12 < 13 < 14 < 15.

Vậy toa ghi 6 + 9 có kết quả lớn nhất.

b) Ta có:

6 + 5 = 11 ;       11 < 15.

7 + 8 = 15 ;       15 = 15.

9 + 4 = 13 ;       13 < 15.

8 + 8 = 16 ;       16 > 15.

Vậy các toa ghi 6 + 5 và 9 + 4 có kết quả bé hơn 15.

Giải bài 4 trang 39 Toán lớp 2 

Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

a) Hình nào có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất?

b) Hình A và B có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỏ?

a) Quan sát hình vẽ rồi đếm số khối lập phương nhỏ ở mỗi hình A, B, C, sau đó so sánh để tìm hình có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b) Tính tổng số khối lập phương nhỏ của hình A và hình B ta lấy số khối lập phương nhỏ của hình A cộng với số khối lập phương nhỏ của hình B.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Hình A có 8 khối lập phương nhỏ.

   Hình B có 6 khối lập phương nhỏ.

   Hình C có 4 khối lập phương nhỏ.

Mà: 4 < 6 < 8.

Vậy hình A có số khối lập phương nhỏ nhiều nhất.

b)

Hình A và B có tất cả khối lập phương nhỏ là:

             8 + 6 = 14 (khối)

               Đáp số: 14 khối lập phương nhỏ.

LUYỆN TẬP 2

Bài 1 trang 39 SGK Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp.

Dựa vào bảng cộng (qua 10), tính nhẩm tổng hai số ở mỗi cột rồi ghi kết quả vào các ô có dấu “?”.

Giải bài 2 trang 39 Toán 2 tập 1 KNTT

Có 6 bạn đang chơi bóng rổ, sau đó thêm 3 bạn chạy đến cùng chơi. Hỏi lúc đó có tất cả bao nhiêu bạn chơi bóng rổ?

– Đọc kĩ đề bài để xác định số bạn đang chơi bóng rổ và số bạn đến thêm, từ đó hoàn thàn tóm tắt bài toán.

– Để tìm tất cả số bạn chơi bóng rổ ta lấy số bạn đang chơi bóng rổ cộng với số bạn đến thêm.

Tóm tắt

Có           : 6 bạn

Đến thêm: 3 bạn

Có tất cả  : … bạn?

Bài giải

Có tất cả số bạn chơi bóng rổ là:

6 + 3 = 9 (bạn)

Đáp số: 9 bạn.

Bài 3 trang 39 Toán 2 tập 1 Kết nối tri thức

Dưới hồ nước có 15 con cá sấu, sau đó có 3 con lên bờ. Hỏi còn lại bao nhiêu con cá sấu ở dưới hồ nước?

– Đọc kĩ đề bài để xác định số con cá sấu có dưới hồ nước và số con lên bờ, từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số con cá sấu còn lại dưới hồ nước ta lấy số con cá sấu có dưới hồ nước trừ đi số con lên bờ.

Tóm tắt

Có       : 15 con cá sấu

Lên bờ: 3 con cá sấu

Còn lại: … con cá sấu?

Bài giải

Số con cá sấu còn lại dưới hồ nước là:

15 – 3 = 12 ( con)

Đáp số: 12 con.

Advertisements (Quảng cáo)