Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 2 trang 62, 63 SGK Chân trời sáng tạo: 12 trừ đi một số

Giải bài 12 trừ đi một số trang 62, 63 Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 63 Toán 2 tập 1

Tính:

a) 12 – 2 – 1                        b) 12 – 2 – 4

c) 12 – 2 – 6                        d) 12 – 2 – 7

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9.

b) 12 – 2 – 4  = 10 – 4 = 6.

c) 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4.

Advertisements (Quảng cáo)

d) 12 – 2 – 7 = 10 – 7 = 3.

Bài 2 trang 63 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

12 – 3                 12 – 4                 12 – 6

12 – 9                 12 – 8                 12 – 7

Advertisements (Quảng cáo)

Tách số hạng thứ hai (3; 4; 5; … ) thành tổng của 2 và 1 số.

Ta trừ để được 10 (lấy 12 trừ đi 2 bằng 10) rồi trừ với số còn lại.

• 12 – 3

3 = 2 + 1

12 – 2 = 10

10 – 1 = 9

Vậy: 12 – 3 = 9.

• 12 – 4

4 = 2 + 2

12 – 2 = 10

10 – 2 =  8

Vậy: 12 – 4 = 8.

• 12 – 6

6 = 2 + 4

12 – 2 = 10

10 – 4 = 6

Vậy: 12 – 6 = 6.

• 12 – 9

9 = 2 + 7

12 – 2 = 10

10 – 7 = 3

Vậy: 12 – 9 = 3.

• 12 – 8

8 = 2 + 6

12 – 2 = 10

10 – 6 = 4

Vậy: 12 – 8 = 4.

• 12 – 7

7 = 2 + 5

12 – 2 = 10

10 – 5 = 5

Vậy: 12 – 7 = 5.

 Vậy ta có kết quả như sau:

12 – 3 = 9       12 – 4 = 8        12 – 6 = 6

12 – 9 = 3       12 – 8  = 4       12 – 7 = 5

Giải Bài 3 bài 63 SGK Toán lớp 2 

Viết phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm.

Quan sát tranh vẽ ta thấy có tất cả 12 con mèo, trong đó có 3 con mèo đi ra ngoài. Từ đó ta viết được phép trừ để tính số con mèo còn lại trên tấm thảm.

Quan sát tranh vẽ ta thấy có tất cả 12 con mèo, trong đó có 3 con mèo đi ra ngoài.

Vậy ta có phép tính như sau:

Advertisements (Quảng cáo)