Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

11 trừ đi một số trang 60, 61 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giải bài 11 trừ đi một số trang 60, 61 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 61 Toán 2 tập 1

Tính:

a) 11 – 1 – 3                      b) 11 – 1 – 5

c) 11 – 1 – 6                      d) 11 – 1 – 8

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 11 – 1 – 3 = 10 – 3 = 7.

b) 11 – 1 – 5  = 10 – 5 = 5.

c) 11 – 1 – 6 = 10 – 6 = 4.

d) 11 – 1 – 8 = 10 – 8 = 2.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2 trang 61 Toán 2 Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm.

11 – 3               11 – 8                 11 – 6

11 – 7               11 – 4                 11 – 9

Tách số hạng thứ hai (2; 3; 4; … ) thành tổng của 1 và 1 số.

Advertisements (Quảng cáo)

Ta trừ để được 10 (lấy 11 trừ đi 1 bằng 10) rồi trừ với số còn lại.

• 11 – 3

3 = 1 + 2

11 – 1 = 10

10 – 2 = 8

Vậy: 11 – 3 = 8.

• 11 – 8

8 = 1 + 7

11 – 1 = 10

10 – 7 = 3

Vậy: 11 – 8 = 3.

• 11 – 6

6 = 1 + 5

11 – 1 = 10

10 – 5 = 5

Vậy: 11 – 6 = 5.

• 11 – 7

7 = 1 + 6

11 – 1 = 10

10 – 6 = 4

Vậy: 11 – 7 = 4.

• 11 – 4

4 = 1 + 3

11 – 1 = 10

10 – 3 = 7

Vậy: 11 – 4 = 7.

• 11 – 9

9 = 1 + 8

11 – 1 = 10

10 – 8 = 2

Vậy: 11 – 9 = 2.

 Vậy ta có kết quả như sau:

11 – 3 = 8                     11 – 8 = 3                    11 – 6 = 5

11 – 7 = 4                     11 – 4  = 7                   11 – 9 = 2

Giải Bài 3 trang 61 Toán lớp 2 tập 1

Tính để biết mỗi chú ếch sẽ nhảy vào chiếc lá nào.

Tính nhẩm giá trị các phép tính, từ đó tìm được chiếc lá mà mỗi chú ếch sẽ nhảy vào.

Ta có:

11 – 4 = 7;                      11 – 7 = 4;                      11 – 2 = 9;

11 – 5 = 6;                      11 – 9 = 2.

Vậy ta có kết quả như sau:

Advertisements (Quảng cáo)