Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

13 trừ đi một số trang 64 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giải Toán lớp 2 bài: 13 trừ đi một số.Giải bài tập 1, 2, 3 trang 64 Toán 2 tập 1. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 64 Toán 2 tập 1

Tính:

a) 13 – 3 – 1                         b) 13 – 3 – 5

c) 13 – 3 – 4                         d) 13 – 3 – 6

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9.

b) 13 – 3 – 5  = 10 – 5 = 5.

c) 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6.

d) 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4.

Bài 2 trang 64 Toán 2 SGK Chân trời sáng tạo

Advertisements (Quảng cáo)

Tính nhẩm.

13 – 5                  13 – 4                   13 – 6

13 – 8                  13 – 7                   13 – 9

Tách số hạng thứ hai (4; 5; 6;  … ) thành tổng của 3 và 1 số.

Ta trừ để được 10 (lấy 13 trừ đi 3 bằng 10) rồi trừ với số còn lại.

Advertisements (Quảng cáo)

• 13 – 5

5 = 3 + 2

13 – 3 = 10

10 – 2 = 8

Vậy: 13 – 5 = 8.

• 13 – 4

4 = 3 + 1

13 – 3 = 10

10 – 1 = 9

Vậy: 13 – 4 = 9.

• 13 – 6

6 = 3 + 3

13 – 3 = 10

10 – 3 = 7

Vậy: 13 – 6 = 7.

• 13 – 8

8 = 3 + 5

13 – 3 = 10

10 – 5 = 5

Vậy: 13 – 8 = 5.

• 13 – 7

7 = 3 + 4

13 – 3 = 10

10 – 4 = 6

Vậy: 13 – 7 = 6.

• 13 – 9

9 = 3 + 6

13 – 3 = 10

10 – 6 = 4

Vậy: 13 – 9 = 4.

Vậy ta có kết quả như sau:

13 – 5 = 8         13 – 4 = 9         13 – 6 = 7

13 – 8 = 5         13 – 7  = 6        13 – 9 = 4

Giải bài 3 trang 64 Toán lớp 2 tập 1

Mỗi con vật che số nào?

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy mỗi số bên ngoài bằng tổng của hai số liền kề ở bên trong, từ đó số còn thiếu bằng số bên ngoài trừ đi số hạng đã biết bên trong.

Ta có:

• 12 – 6 = 6. Do đó chú bướm che số 6.

• 13 – 6 = 7. Do đó chú sên che số 7.

• 12 – 5 = 7. Do đó chú sâu che số 7.

• 11 – 5 = 6. Do đó chú ong che số 6.

Vậy ta có kết quả như sau:

Advertisements (Quảng cáo)