Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán 2 tập 1 chân trời sáng tạo

Giải bài Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59 SGK Toán lớp 2 tập 1 Chân trời sáng tạo. Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

Bài 1 trang 59 Toán 2 tập 1

Mỗi hình che số nào?

Xem lại các phép tính có hiệu bằng 10 đã học rồi điền các số được che.

Bài 2 trang 59 SGK Toán lớp 2

Tính:

18 – 8 – 1                16 – 6 – 1                      13 – 3 – 4

Advertisements (Quảng cáo)

17 – 7 – 2                15 – 5 – 3                      11 – 1 – 5

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9.

16 – 6 – 1 = 10 – 1 = 9.

Advertisements (Quảng cáo)

13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6.

17 – 7 – 2 = 10 – 2 = 8.

15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7.

11 – 1 – 5 = 10 – 5 = 5.

Giải Bài 3 trang 59 Toán 2 tập 1

Cô giáo có 18 cái khẩu trang, cô đã phát cho các bạn 8 cái. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cái khẩu trang?

Trả lời: Cô giáo còn lại .?. cái khẩu trang.

Để tìm số khẩu trang còn lại ta lấy số cái khẩu trang cô giáo có trừ đi số cái khẩu trang cô đã phát cho các bạn.

Phép tính:

Vậy: Cô giáo còn lại 20 cái khẩu trang.

Advertisements (Quảng cáo)