Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập chung trang 28 Toán lớp 2 Cánh diều tập 1

Giải Luyện tập chung – bài 1, 2, 3, 4 trang 28 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 28 Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

6 + 6                  7 + 7                    8 + 8

6 + 7                  7 + 8                    8 + 9

Thực hiện tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng cộng đã học.

6 + 6 = 12                 7 + 7 = 14                  8 + 8 = 16

6 + 7 = 13                 7 + 8 = 15                  8 + 9 = 17

Bài 2 trang 28 SGK Toán lớp 2 cánh diều

Tính:

4 + 4 + 3                           7 + 1 + 8

Advertisements (Quảng cáo)

3 + 3 + 6                           5 + 4 + 5

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

4 + 4 + 3 = 8 + 3 = 11                                  7 + 1 + 8 = 8 + 8 = 16

3 + 3 + 6 = 6 + 6 = 12                                  5 + 4 + 5 = 9 + 5 = 14

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 28 Toán lớp 2

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống.

Thực hiện tính nhẩm các phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau, sau đó điền dấu thích hợp vào ô trống.

Giải bài 4 trang 28 Toán 2 cánh diều

Hàng trên có 8 bạn, hàng dưới có 8 bạn. Hỏi hai hàng có tất cả bao nhiêu bạn?

Phép tính: 

Trả lời: Hai hàng có tất cả ?  bạn.

Để tìm số bạn có tất cả ở hai hàng ta lấy số bạn có ở hàng trên cộng với số bạn có ở hàng dưới, hay ta thực hiện phép tính 8 + 8.

Phép tính: 8 + 8 = 16.

Trả lời: Hai hàng có tất cả 16 bạn.

Advertisements (Quảng cáo)