Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) trang 46, 47, 48 Toán lớp 2 Cánh diều

Giải Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) – bài 1, 2, 3, 4 trang 46, 47, 48 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 46 SGK Toán 2 tập 1

Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy, Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gặp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

Bài giải

Toàn gấp được số chiếc thuyền giấy là:

 (chiếc)

Đáp số: ?  chiếc thuyền giấy.

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số chiếc thuyền giấy Mai gấp được, số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được nhiều hơn Mai) và hỏi gì (số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được)

– Để tìm số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được ta lấy số chiếc thuyền giấy Mai gấp được cộng với số chiếc thuyền giấy Toàn gấp được nhiều hơn Mai.

Toàn gấp được số chiếc thuyền giấy là:

7 + 5 = 12 (chiếc)

Đáp số: 12 chiếc thuyền giấy.

Giải Bài 2 trang 47 Toán lớp 2 Cánh diều

Sợi dây lụa màu xanh dài 35 cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20 cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là:

Advertisements (Quảng cáo)

 (cm)

Đáp số: ?  cm.

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (độ dài sợi dây lụa màu xanh, số xăng-ti-mét sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh) và hỏi gì (độ dài sợi dây lụa màu đỏ), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm độ dài sợi dây lụa màu đỏ ta lấy độ dài sợi dây lụa màu xanh cộng với số xăng-ti-mét sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh.

Tóm tắt

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là:

35 + 20 = 55 (cm)

Đáp số: 55 cm.

Bài 3 trang 48 SGK Toán 2 Cánh diều tập 1

Advertisements (Quảng cáo)

Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất 4 quyển. Hỏi ngắn thứ hai có mấy quyển sách?

Bài giải

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

 (quyển)

Đáp số: ?  quyển sách.

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quyển sách ngăn thứ nhất có, số quyển sách ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất) và hỏi gì (số quyển sách ngăn thứ hai có)

– Để tìm số quyển sách ngăn thứ hai có ta lấy số quyển sách ngăn thứ nhất có trừ đi số quyển sách ngăn thứ hai ít hơn ngăn thứ nhất.

Ngăn thứ hai có số quyển sách là:

9 – 4 = 5 (quyển sách)

Đáp số: 5 quyển sách.

Bài 4 trang 48 Toán lớp 2 tập 1

Năm nay anh Nam 16 tuổi, Dũng ít hơn anh Nam 9 tuổi. Hỏi năm nay Dũng bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Năm nay Dũng có số tuổi là:

 (tuổi)

Đáp số: ?  tuổi.

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số tuổi của anh Nam, số tuổi Dũng ít hơn anh Nam) và hỏi gì (số tuổi của Dũng), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số tuổi của Dũng ta lấy số tuổi của anh Nam trừ đi số tuổi Dũng ít hơn anh Nam.

Tóm tắt

Năm nay Dũng có số tuổi là:

16 – 9 = 7 (tuổi)

Đáp số: 7 tuổi.

Advertisements (Quảng cáo)