Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 50, 51 SGK Toán lớp 2 Cánh diều: Luyện tập chung

Giải bài Luyện tập chung trang 50, 51 Toán lớp 2 tập 1 SGK Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 50 SGK Toán 2 tập 1

Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Tóm tắt

Có: 8 diễn viên thú

Huấn luyện thêm: 5 diễn viên thú

Có tất cả: ?  diễn viên thú.

Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là:

8 + 5 = 13 (diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên.

Bài 2 trang 50 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Để sơn lại các phòng học, bác thợ sơn đã dùng 9 thùng sơn trắng và 8 thùng sơn vàng. Hỏi bác thợ sơn đã dùng tất cả bao nhiêu thùng sơn?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thùng sơn trắng, số thùng sơn vàng đã dùng) và hỏi gì (số thùng sơn đã dùng tất cả), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số thùng sơn đã dùng tất cả ta lấy số thùng sơn trắng đã dùng cộng với số thùng sơn vàng đã dùng.

Tóm tắt

Sơn trắng: 9 thùng

Sơn vàng: 8 thùng

Dùng tất cả: ?  thùng

Bác thợ sơn đã dùng tất cả số thùng sơn là:

9 + 8 = 17 (thùng)

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: 17 thùng sơn.

Giải Bài 3 trang 50 SGK Toán 2 tập 1

Buổi sáng siêu thị bán được 30 thùng táo, buổi chiều siêu thị bán được nhiều hơn buổi sáng 10 thùng. Hỏi buổi chiều siêu thị bán được bao nhiêu thùng táo?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số thùng táo buổi sáng bán được, số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng) và hỏi gì (số thùng táo buổi chiều bán được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số thùng táo buổi chiều bán được ta lấy số thùng táo buổi sáng bán được cộng với số thùng táo buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng.

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 30 thùng

Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng: 10 thùng

Buổi chiều bán: ?  thùng

Buổi chiều siêu thị bán được số thùng táo là:

30 + 10 = 40 ( thùng)

Đáp số: 40 thùng táo.

Bài 4 trang 51 SGK Toán 2 tập 1

Advertisements (Quảng cáo)

Mẹ mua cho Phú 12 chiếc bút chì, Phú đã dùng hết 6 chiếc. Hỏi Phú còn lại bao nhiêu chiếc bút chì ?

Tóm tắt

Mẹ mua cho Phú: 12 chiếc

Đã dùng: 6 chiếc

Còn lại: ?  chiếc

Phú còn lại số chiếc bút bi là:

12 – 6 = 6 (chiếc)

Đáp số: 6 chiếc bút chì.

Bài 5 trang 51 SGK Toán lớp 2 tập 1

Lớp 2C có 28 bạn, sau khi được bác sĩ kiểm tra mắt thì có 5 bạn bị cận thị. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu bạn không bị cận thị?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn của lớp 2C, số bạn bị cận thị) và hỏi gì (số bạn không bị cận thị), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bạn không bị cận thị ta lấy số bạn của lớp 2C trừ đi số bạn bị cận thị.

Tóm tắt

Có: 28 bạn

Bị cận thị: 5 bạn

Không bị cận thị: ?  bạn

Lớp 2C có số bạn không bị cận thị là:

28 – 5 = 23 ( bạn)

Đáp số: 23 bạn.

Bài 6 trang 51 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Trong cùng một toà nhà, gia đình Khánh ở tầng 15, gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh 4 tầng. Hỏi gia đình Vân ở tầng bao nhiêu?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số tầng gia đình Khánh ở, số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh) và hỏi gì (số tầng gia đình Vân ở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số tầng gia đình Vân ở ta lấy số tầng gia đình Khánh ở trừ đi số tầng gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh.

Tóm tắt

Gia đình Khánh: tầng 15

Gia đình Vân ở vị trí thấp hơn gia đình Khánh: 4 tầng

Gia đình Vân: tầng ?

Gia đình Vân ở tầng số:

15 – 4 = 11

Đáp số: Tầng 11.

Advertisements (Quảng cáo)