Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 Toán lớp 2 Cánh diều: Luyện tập

Giải bài Luyện tập trang 44, 45 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 44 SGK Toán 2 tập 1

Lúc đầu trên sân có 6 bạn đang chơi, sau đó có thêm 5 bạn đi đến. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu bạn?

Bài giải

Trên sân có tất cả số bạn là:

(bạn)

Đáp số:? bạn.

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bạn lúc đầu có trên sân, số bạn đi đến thêm) và hỏi gì (số bạn có tất cả trên sân), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bạn có tất cả trên sân ta lấy số bạn lúc đầu có trên sân cộng với số bạn đi đến thêm.

Tóm tắt

Có: 6 bạn

Có thêm: 5 bạn

Có tất cả: ?  bạn

Trên sân có tất cả số bạn là:

6 + 5 = 11 (bạn)

Đáp số: 11 bạn.

Bài 2 trang 44 SGK Toán 2 Cánh diều

Cường có 12 quả bóng, Cường cho em 5 quả. Hỏi Cường còn lại bao nhiêu quả bóng?

Advertisements (Quảng cáo)

Bài giải

Cường còn lại số quả bóng là:

 (quả)

Đáp số: ?  quả bóng.

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số quả bóng Cường có, số quả bóng Cường cho em) và hỏi gì (số quả bóng Cường còn lại), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số quả bóng Cường còn lại ta lấy số quả bóng Cường có trừ đi số quả bóng Cường cho em.

Tóm tắt

Có: 12 quả bóng

Cho em: 5 quả bóng

Còn lại: ?  quả bóng

Advertisements (Quảng cáo)

Cường còn lại số quả bóng là:

12  – 5 = 7 (quả)

Đáp số: 7 quả bóng.

Giải Bài 3 trang 45 Toán 2 tập 1

Tham dự cuộc thi viết về chủ đề “Em yêu biển đảo Việt Nam”, đội Hải Âu có 25 bài dự thi, đội Chim Én có 30 bài dự thi. Hỏi hai đội có tất cả bao nhiêu bài dự thi?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số bài dự thi của đội Hải Âu, số bài dự thi của đội Chim Én) và hỏi gì (số bài dự thi của cả hai đội), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số bài dự thi của cả hai đội ta lấy số bài dự thi của đội Hải Âu cộng với số bài dự thi của đội Chim Én.

Tóm tắt

Đội Hải Âu: 25 bài dự thi

Đội Chim Én: 30 bài dự thi

Có tất cả: ?  bài dự thi

Cả hai đội có tất cả số bài dự thi là:

25 + 30 = 55 (bài)

Đáp số: 55 bài dự thi.

Bài 4 trang 45 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều

Lớp 2B trồng 12 khóm hoa, trong đó có 3 khóm đã nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu khóm chưa nở hoa?

– Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số khóm hoa đã trồng, số khóm hoa đã nở) và hỏi gì (số khóm hoa chưa nở), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số khóm hoa chưa nở ta lấy số khóm hoa đã trồng trừ đi số khóm hoa đã nở.

Tóm tắt

Trồng: 12 khóm hoa

Đã nở hoa: 3 khóm hoa

Chưa nở hoa: ?  khóm hoa

Còn lại số khóm hoa chưa nở là:

12 – 3 = 9 (khóm)

Đáp số: 9 khóm hoa.

Advertisements (Quảng cáo)