Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Em ôn lại những gì đã học trang 52, 53 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Em ôn lại những gì đã học trang 52, 53 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 52 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

Tính nhẩm kết quả các phép cộng theo các cách đã học hoặc dựa vào bảng cộng, sau đó tính nhẩm kết quả các phép trừ dựa vào kết quả các phép cộng vừa tìm được.

Bài 2 trang 52 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Ta có:

4 + 8 = 12          14 – 7 = 7         18 – 9 = 9

6 + 7 = 13          13 – 5 = 8         9 + 7 = 16

Vậy ta nối phép tính với kết quả tương ứng như sau:

Bài 3 trang 52 Toán 2 tập 1

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4 trang 53 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều

Tính:

9 – 3  + 6                           35 + 10 – 30

8 + 6 – 7                            87 – 7 + 14

9 – 3 + 6 = 6 + 6 = 12

35 + 10 – 30 = 45 – 30 = 15

8 + 6 – 7 = 14 – 7 = 7

 87 – 7 + 14 = 80 + 14 = 94

Giải Bài 5 trang 53 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Advertisements (Quảng cáo)

Có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường, xe tải đã chở được 34 bao. Hỏi còn bao nhiêu bao xi măng chưa được chở?

Tóm tắt

Cần chở: 98 bao xi măng

Đã chở: 34 bao xi măng

Chưa được chở: ? bao xi măng

Còn lại số bao xi măng chưa được chở là:

98 – 34 = 64 (bao)

Đáp số: 64 bao xi măng.

Bài 6 trang 53 SGK Toán lớp 2

a) Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

b) Năm nay anh Hải 10 tuổi, bố nhiều hơn anh Hải 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

a) Tóm tắt

Bà: 67 tuổi

Mẹ ít hơn bà: 30 tuổi

Mẹ: ?  tuổi

Số tuổi của mẹ năm nay là:

67 – 30 = 37 ( tuổi)

Đáp số: 37 tuổi

b) Tóm tắt

Anh Hải: 10 tuổi

Bố nhiều hơn anh Hải: 32 tuổi

Bố: ?  tuổi

Số tuổi của bố năm nay là:

10 + 32 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi.

Advertisements (Quảng cáo)