Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 38, 39 SGK Toán lớp 2 Cánh diều: Luyện tập

Giải bài Luyện tập trang 38, 39 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 38 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

Thực hiện tính nhẩm kết quả phép tính cộng dựa vào bảng cộng (qua 10) đã học, sau đó tính kết quả các phép tính trừ dựa vào kết quả phép tính cộng vừa tính được.

Bài 2 trang 28 Toán 2 cánh diều

Tìm số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

– Quan sát tranh ta thấy số ghi trên đám mây của mỗi ngôi nhà chính là kết quả tương ứng của các phép tính trong mỗi ngôi nhà.

Tính nhẩm các phép tính, từ đó tìm được số thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Chẳng hạn, ở ngôi nhà đầu tiên, ta có 13 – 7 = 6, do đó số thích hợp thay cho dấu ? là 7; 14 – 8 = 6, do đó số thích hợp thay cho dấu ? là 6.

Lưu ý: Với phép tính hàng dưới cùng của ngôi nhà thứ ba và thứ tư, ta có nhiều đáp án khác nhau.

Chẳng hạn với ngôi nhà thứ ba, ta có thể điền một trong các phép tính 13 – 5, 14 – 6 , 15 – 7, 16 – 8, 17 – 9.

Advertisements (Quảng cáo)

Với ngôi nhà thứ tư, ta có thể điền một trong các phép tính: 11 – 2, 12 – 3, 13 – 4, 16 – 7, 17 – 8, 18 – 9.

Bài 3 trang 38 Toán 2 tập 1 cánh diều

a) Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

b) Tính:

11 – 3 – 1                          17 – 2 – 6

15 – 4 – 2                          14 – 7 – 5

a) Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng cộng đã học.

b) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

a) 16 – 8 = 8               14 – 7 = 7                 18 – 9 = 9               15 – 8 = 7

Advertisements (Quảng cáo)

   17 – 8 = 9               11 – 5 = 6                  15 – 9 = 6                13 – 5 = 8

b) 11 – 3 – 1 = 8 – 1 = 7

   17 – 2 – 6 = 15 – 6 = 9

   15 – 4 – 2 = 11 – 2 = 9

   14 – 7 – 5 = 7 – 5 = 2

Bài 4 trang 39 SGK Toán 2 cánh diều

Chọn số trừ trong các số đã cho và tính hiệu:

Chọn lần lượt các số trừ khác nhau rồi thực hiện phép trừ để tìm hiệu tương ứng

11 – 7 = 4                         12 – 7 = 5

11 – 5 = 6                         12 – 5 = 7

11 – 8 = 3                         12 – 8 = 4

11 – 1 = 10                       12 – 1 = 11

11 – 3 = 8                          12 – 3 = 9

11 – 2 = 9                          12 – 2 = 10

11 – 9 =  2                         12 – 9 = 3

Giải Bài 5 trang 39 Toán lớp 2 tập 1

Bác Súa có 15 giỏ phong lan, bác đã bán đi 7 giỏ. Hỏi bác Súa còn lại bao nhiêu giỏ phong lan?

Phép tính: 

Trả lời: Bác Súa còn lại ?  giỏ phong lan.

Để tìm số giỏ phong lan còn lại của bác Súa ta lấy số giỏ phong lan ban đầu bác có trừ đi số giỏ phong lan bác đã bán đi, hay ta thực hiện phép tính 15 – 7.

Phép tính: 15 – 7 = 8.

Trả lời: Bác Súa còn lại 8 giỏ phong lan.

Advertisements (Quảng cáo)