Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 70, 71 SGK Toán lớp 2 Cánh diều: Luyện tập

Giải bài Luyện tập trang 70, 71 SGK Toán 2 tập 1 sách Cánh diều. Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 70 Toán 2 tập 1

Tính:

Bài 2 trang 70 Toán lớp 2 tập 1 

Đặt tính rồi tính:

a) 74 – 47                 93 – 88                    80 – 19

b) 34 – 6                  44 – 9                       50 – 7

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{74}\\{47}\end{array}}\\\hline{\,\,\,27}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{93}\\{88}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,5}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{19}\end{array}}\\\hline{\,\,\,61}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{b)}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{34}\\{\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,28}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{44}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,35}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{50}\\{\,\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,43}\end{array}\)

Bài 3 trang 70 SGK Toán 2 cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Đặt tính rồi tính ta được:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{52}\\{17}\end{array}}\\\hline{\,\,\,35}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{91}\\{84}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,7}\end{array}\)                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{12}\end{array}}\\\hline{\,\,\,68}\end{array}\)                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{40}\\{31}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,9}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{70}\\{\,\,2}\end{array}}\\\hline{\,\,\,68}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{40}\\{\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,35}\end{array}\)                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{90}\\{81}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,9}\end{array}\)                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{23}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,7}\end{array}\)

Vậy ta có kết quả như sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4 trang 71 Toán lớp 2 tập 1Gia

a) Tính:

60 – 8 – 20                    70 – 12+ 10

b) Điền dấu (>, <, =) thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

a) Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

b) Thực hiện tính nhẩm các phép tính ở vế trái, sau đó so sánh với số ở vế phải rồi điền dấu thích hợp (>, <, =) thay cho dấu ?.

a)   60 – 8 – 20 = 52 – 20 = 32

     70 – 12 + 10 = 58 + 10 = 68

b)

Advertisements (Quảng cáo)

Giải Bài 5 trang 71 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Một bến thuyền du lịch có 64 chiếc thuyền, trong đó có 39 chiếc thuyền đã rời bến. Hỏi ở bến còn lại bao nhiêu chiếc thuyền?

Tóm tắt

Có: 64 chiếc thuyền

Đã rời bến: 39 chiếc thuyền

Còn lại: ?  chiếc thuyền

Ở bến còn lại số chiếc thuyền là:

64  – 39 = 25 ( chiếc)

Đáp số: 25 chiếc thuyền.

Bài 6 trang 71 Toán 2 SGK Cánh diều

Chọn thẻ ghi phép tính thích hợp cho mỗi hộp:

Thực hiện tính nhẩm kết quả của các phép tính, sau đó so sánh kết quả tìm được với 50 rồi xếp những phép tính có kết quả lớn hơn 50 vào một thùng, xếp những phép tính có kết quả nhỏ hơn 50 vào một thùng.

Ta có:

       80 – 28 = 52 ;                52 > 50.

       94 – 39 = 55 ;                55 > 50.

       62 – 23 = 39 ;                39 < 50.

       66 – 17 = 49 ;                49 < 50.

       61 – 17 = 44 ;                44 < 50.

       72 – 13 = 59 ;                59 > 50.

       90 – 44 = 46 ;                46 < 50.

       71 – 19 = 52 ;                52 > 50.

Vậy:

• Những phép tính có kết quả lớn hơn 50 là 80 – 28;  94 – 39;  72 – 13;  71 – 19.

• Những phép tính có kết quả nhỏ hơn 50 là 62 – 23;  66 – 17;  61 – 17;  90 – 44.

Advertisements (Quảng cáo)