Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 trang 96, 97 Toán 2 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96, 97 SGK Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 96 SGK Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính:

16 + 38                 31 + 49                 77 + 23                 8 + 92

42 – 27                 80 – 56                 100 – 89               100 – 4

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{16}\\{38}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,54}\end{array}\)                       \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{31}\\{49}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,80}\end{array}\)                       \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{77}\\{23}\end{array}}\\\hline{\,100}\end{array}\)                       \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{\,\,\,8}\\{92}\end{array}}\\\hline{\,100}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{42}\\{27}\end{array}}\\\hline{\,\,\,15}\end{array}\)                       \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{80}\\{56}\end{array}}\\\hline{\,\,\,24}\end{array}\)                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,89}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,11}\end{array}\)                     \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,\,\,4}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,96}\end{array}\)

Bài 2 trang 96 Toán 2 tập 1 cánh diều

Tìm các phép tính có kết quả bằng nhau:

Ta có:

48 + 7 = 55                                 8 + 32 = 40

75 – 10 = 65                               92 – 52 = 40

56 + 8 = 64                                 70 – 6 = 64

72 – 7 = 65                                 47 + 8 = 55

Vậy các phép tính có kết quả bằng nhau được nối với nhau như sau:

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3 trang 96 Toán 2 tập 1

Bài 4 trang 96 SGK Toán lớp 2

Tính:

50 + 10 + 40                   34 + 8 – 12

100 – 80 + 70                 51 – 6 + 35

Advertisements (Quảng cáo)

50 + 10 + 40 = 60 + 40 = 100

34 + 8 – 12 = 42 – 12 = 30

100 – 80 + 70 = 20 + 70 = 90

51 – 6 + 35 = 45 + 35 = 80

Giải bài 5 trang 97 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều

a) Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng, mẹ đã hái được 36 quả. Hỏi mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài?

b) Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải nhiều hơn số cây nhã 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải?

a) Tóm tắt

Cần hái: 95 quả xoài

Đã hái: 36 quả xoài

Còn phải hái:? xoài

Mẹ còn phải hái số quả xoài là:

95 – 36 = 59 (quả)

Đáp số: 59 quả xoài.

b) Tóm tắt

Cây nhãn: 27 cây

Cây vải nhiều hơn cây nhãn: 18 cây

Cây vải:? cây

Vườn nhà Thanh có số cây vải là:

27 + 18 = 45 (cây)

Đáp số: 45 cây vải.

Advertisements (Quảng cáo)