Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Luyện tập (tiếp theo) trang 72, 73 SGK Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 72, 73 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều: Luyện tập (tiếp theo) – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 72 Toán 2 tập 1

Đặt tính rồi tính:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{63}\\{38}\end{array}}\\\hline{\,\,\,25}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{70}\\{26}\end{array}}\\\hline{\,\,\,44}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{54}\\{\,\,9}\end{array}}\\\hline{\,\,\,45}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{30}\\{\,\,\,5}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,25}\end{array}\)

Bài 2 trang 72 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Tính (theo mẫu):

Quan sát mẫu và thực hiện trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bài 3 trang 72 Toán lớp 2

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính nhẩm:

Advertisements (Quảng cáo)

a)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,19}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,81}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,66}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,34}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,75}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,25}\end{array}\)                                      \(\begin{array}{*{20}{c}}{ – \begin{array}{*{20}{c}}{100}\\{\,\,94}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,\,\,6}\end{array}\)

b)

Bài 4 trang 73  SGK Toán 2 cánh diều

a) Đặt tính rồi tính (theo mẫu):

100 – 7                           100 – 8

100 – 4                           100 – 9

b) Tính nhẩm:

Advertisements (Quảng cáo)

100 – 1              100 – 6              100 – 0

100 – 3              100 – 2              100 – 100

a)

b)

Bài 5 trang 73 Toán lớp 2 Cánh diều tập 1

Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:

Quan sát cách đặt tính và kết quả của các phép tính để tìm lỗi sai, sau đó sửa lại cho đúng.

Quan sát các phé tính đã cho ta thấy:

• Phép tính thứ nhất: số trừ là 6 bị đặt sai, số 6 phải đặt thẳng hàng với chữ số 0 hàng đơn vị của số 100, từ đó kết quả phép tính bị sai.

• Phép tính thứ hai và thứ ba: cách đặt tính đã đúng, tuy nhiên khi tính thì kết quả bị sai.

Vậy ta có kết quả như sau:

Giải Bài 6 trang 73 SGK Toán 2 tập 1

Buổi sáng cửa hàng bán được 100 chai sữa, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 9 chai. Hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu chai sữa?

Tóm tắt

Buổi sáng bán: 100 chai sữa

Buổi chiều bán ít hơn buổi sáng: 9 chai sữa

Buổi chiều bán: ?  chai sữa

Buổi chiều cửa hàng bán được số chai sữa là:

100  –  9 = 91 ( chai)

Đáp số: 91 chai sữa.

Advertisements (Quảng cáo)