Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 94, 95 Toán lớp 2 Cánh diều

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 92, 93 SGK Toán 2 tập 1 Cánh diều: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 – Chương 2: Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 1 trang 94 SGK Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

Thực hiện tính nhẩm kết quả phép tính cộng dựa vào các cách tính (đếm thêm một số đơn vị hoặc tách số) hoặc bảng cộng (qua 10) đã học, sau đó tính kết quả các phép tính trừ dựa vào kết quả phép tính cộng vừa tính được.

Bài 2 trang 94 SGK Toán 2 Cánh diều

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính:

Ta có:

3 + 8 = 11                     11 + 2 = 13

9 + 4 = 13                     19 – 8 = 11

17 – 9 = 8                     16 – 8 = 8

7 + 6 = 13                     12 – 4 = 8                     7 + 4 = 11

Vậy mỗi phép tính được nối với kết quả tương ứng như saus:

Bài 3 trang 94Toán 2 tập 1

Điền dấu (>, <, =) thích hợp thay cho dấu ? trong ô trống.

Advertisements (Quảng cáo)

Tính nhẩm kết quả các phép tính ở hai vế, so sánh kết quả với nhau rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Bài 4 trang 94 Toán 2 tập 1 SGK cánh diều

a) Tính:

b) Xếp các chữ cái tương ứng với kết quả phép tính ở câu a vào các ô ? em sẽ biết thêm tên một loài động vật trong sách đỏ Việt Nam.

a) Ta có:

6 + 6 + 4 = 12 + 4 = 16

16 – 8 + 8 = 10

7 + 7 + 3 = 14 + 3 = 17

Advertisements (Quảng cáo)

18 – 9 – 2 = 9 – 2 = 7

5 + 9 – 4 = 14 – 4 = 10.

Vậy ta có kết quả như sau:

b)

Giải Bài 5 trang 95 SGK Toán 2 tập 1

a) Dũng nhặt được 16 vỏ sò, Huyền nhặt được ít hơn Dũng 7 vỏ sò. Hỏi Huyền nhặt được bao nhiêu vỏ sò?

b) Dũng và Huyền dùng các vỏ sò ghép thành hai bức tranh, bức tranh thứ nhất gồm 8 vỏ sò, bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất 9 vỏ sò. Hỏi bức tranh thứ hai được ghép từ bao nhiêu vỏ sò?

a) – Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số vỏ sò Dũng nhặt được, số vỏ sò Huyền nhặt được ít hơn Dũng) và hỏi gì (số vỏ sò Huyền nhặt được), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số vỏ sò Huyền nhặt được ta lấy số vỏ sò Dũng nhặt được trừ đi số vỏ sò Huyền nhặt được ít hơn Dũng.

b) – Đọc kĩ đề bài để xác định đề bài cho biết gì (số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ nhất, số vỏ sò bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất) và hỏi gì (số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ hai), từ đó hoàn thành tóm tắt bài toán.

– Để tìm số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ hai ta lấy số vỏ sò dùng để ghép bức tranh thứ nhất cộng với số vỏ sò bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất.

a) Tóm tắt

Dũng nhặt: 16 vỏ sò

Huyền nhặt ít hơn Dũng: 7 vỏ sò

Huyền nhặt: ? vỏ sò

Huyền nhặt được số vỏ sò là:

16 – 7 = 9 ( vỏ)

Đáp số: 9 vỏ sò.

b) Tóm tắt

Bức tranh thứ nhất: 8 vỏ sò

Bức tranh thứ hai nhiều hơn bức tranh thứ nhất: 9 vỏ sò

Bức tranh thứ hai:? vỏ sò

Bức tranh thứ hai được ghép từ số vỏ sò là:

8 + 9 = 17 ( vỏ)

Đáp số: 17 vỏ sò.

Advertisements (Quảng cáo)