Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Cánh diều

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 24, 25 SGK Toán 2 Cánh diều

Giải bài Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 trang 24, 25 Toán lớp 2 tập 1 Cánh diều. Chương 1: Ôn tập lớp 1 Phép cộng – phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1 trang 24 Toán 2 tập 1

Tính nhẩm:

Thực hiện tính nhẩm các phép tính dựa vào bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

a)   6 + 5 = 11                     9 + 4 = 13                    7 + 9 = 16

      8 + 8 = 16                     7 + 7 = 14                    6 + 9 = 15

b)   8 + 3 = 11                     7 + 6 = 13                    9 + 5 = 14

Advertisements (Quảng cáo)

      3 + 8 = 11                     6 + 7 = 13                    5 + 9 = 14

Bài 2 trang 25 SGK Toán 2 tập 1

Xem Bảng cộng, nêu các phép tính còn thiếu:

Xem bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 để viết các phép tính còn thiếu vào ô trống.

Advertisements (Quảng cáo)

Lưu ý: Thứ tự các phép tính còn thiếu có thể khác nhau, mỗi học sinh có thể tùy chọn cách sắp xếp các phép tính vào ô trống.

Giải Bài 3 trang 25 Toán 2 tập 1 Cánh diều

Vườn nhà Tùng có 7 cây na và 9 cây xoài. Hỏi vườn nhà Tùng có tất cả bao nhiêu cây na và cây xoài?

Phép tính: 

Trả lời: Vườn nhà Tùng có tất cả ?  cây na và cây xoài.

Để tìm số cây na và cây xoài vườn nhà Tùng có tất cả ta lấy số cây na cộng với số cây xoài, hay ta thực hiện phép tính 7 + 9.

Phép tính: 7 + 9 = 16

Trả lời: Vườn nhà Tùng có tất cả 16 cây na và cây xoài.

Advertisements (Quảng cáo)