Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 trang 54, 55 SBT môn Lý lớp 11: Xác định góc hợp bởi hướng của dòng điện thẳng và hướng của từ trường ?

CHIA SẺ
Bài ôn tập chương IV Sách bài tập Vật Lí 11. Giải bài IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 trang 54, 55. Câu IV.1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có dòng điện cường độ 20 A chạy qua và được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều…; Xác định góc hợp bởi hướng của dòng điện thẳng và hướng của từ trường ?

Bài IV.1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100 cm có dòng điện cường độ 20 A chạy qua và được đặt vuông góc với các đường sức từ trong một từ trường đều. Khi đó đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ 1,2 N. Xác định cảm ứng từ của từ trường đều.

A. 80T                         B. 60.10-3T

C. 70T                         D. 7,8.10-3T

Đáp án B

Áp dụng công thức lực từ F = BIIsinα. Vì dòng điện I hướng vuông góc với cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) , nên α = π/2 và sinα = 1. Từ đó ta suy ra cảm ứng từ của từ trường đều có độ lớn bằng :

 \(B = {F \over {I\ell }} = {{1,2} \over {{{20.100.10}^{ – 2}}}} = {60.10^{ – 3}}T\)

Bài IV.2: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,8 m được đặt trong một từ trường đều ccó cảm ứng từ 0,80 T. Khi có dòng điện cường độ 4,0 A chạy qua đoạn dâ dãn này thì đoạn dây dẫn bị tác dụng một lực từ bằng 1,5 N. Xác định góc hợp bởi hướng của dòng điện thẳng và hướng của từ trường.

A. 300.                          B. 450

C. 600                           D .150.

Đáp án D

Áp dụng công thức về lực từ : F = BIlsinα, ta suy ra góc hợp bởi hướng của dòng điện thẳng và hướng của từ trường:

\(\sin \alpha = {F \over {BI\ell }} = {{1,5} \over {0,80.4,0.1,8}} = 0,26 \Rightarrow \alpha = {15^0}\)

Bài IV.3: Một đoạn dây dẫn dài 0,80 m đặt nghiêng một góc 600 so với hướng củ các đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,50 T. Khi dòn điện chạy qua đoạn dây dẫn này có cường độ 7,5 A, thì đoạn dây dẫn bị tá dụng một lực từ bằng bao nhiêu ?

A. 4,2 N.         B. 2,6 N.         C. 3,6 N.         D. 1,5N

Đáp án B

Áp dụng công thức về lực từ : F = BIlsinα, ta suy ra

F = Bilsin600 ≈ 0,50.7,5.0,8.10-2.0,87 ≈ 2,6N

Bài IV.4: Khi cho dòng điện cường độ 10 A chạy qua một vòng dây dẫn đặt trong   không khí, thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây dẫn có độ lớn là 2,1.10-4T. Xác định bán kính của vòng dây.

A.5,0 cm.

B. 0,30 cm.

C. 3,0 cm.

D. 2,5 cm.

Đáp án C

Áp dụng công thức B = 2π.10-7I/r ta tìm được bán kính của vòng dây dẫn:

\(B = {4.3,14.10^{ – 7}}.{{750} \over {{{85.10}^{ – 2}}}}.5,6 = {6,2.10^{ – 3}}T\)