Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Vật Lý 11

Bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 trang 77 SBT Vật lý 11: Trong mọi trường hợp, khoảng cách vật – ảnh đối với thấu kính đều có biểu thức gì ?

CHIA SẺ
Bài 29 Thấu kính mỏng SBT Lý lớp 11. Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 trang 77. Câu 29.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để có một phát biểu đầy đủ và đúng…; Trong mọi trường hợp, khoảng cách vật – ảnh đối với thấu kính đều có biểu thức gì ?

Bài 29.1: Ghép mỗi nội dung ở cột bên tráivới nội dung tương ứng ở cột bên phải  để có một phát biểu đầy đủ và đúng.

1. Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều

2. Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là

3. Khi đổi chiều ánh sáng truyền qua thấu kính thì

4. Quang tâm, tiêu điểm (vật và ảnh) có các tính chất quang học đặc biệt nên

a) vị trí của các tiêu điểm ảnh và tiêu điểm vật đổi chỗ cho nhau.

b) ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng.

c) truyền thẳng (không lệch phương).

d) nhờ đó ta vẽ đường truyền của tia sáng qua thấu kính nhanh chóng và đơn giản.

Quảng cáo

e) đối xứng nhau qua quang tâm của thấu kính

1 – c; 2 – b; 3 – a, 4 – e

29.2. Tương tự Câu 29. l

1. Vị trí và tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính được xác định bởi biểu thức

2. Theo định nghĩa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức

3. Trong mọi trường hợp, khoảng cách vật – ảnh đối với thấu kính đều có biểu thức

Quảng cáo

4. Số phóng đại ảnh của vật tạo bởi thấu kính có thể tính bởi biểu thức

a)

b) |d + d’|

c) 1/f

d)

e)

1 – e; 2 – c; 3 – b; 4 – d

* Có bốn thấu kính với đường truyền của một tia sáng như trong hình 29.1. hãy chọn đáp án đúng ở các câu hỏi 29.3 và 29.4.

 

29.3. (Các) thấu kính nào là thấu kính hội tụ ?

A. (1).                            B. (4)                   C. (3) và (4).         D. (2) và (3)

Đáp án D

29.4. (Các) thấu kính nào là thấu kính phân kì ?

A. (2)                             B. (3).

C. (l) và (2).                 D. (1) và (4).

Đáp án D